หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. วันของพระเจ้า

 "นี่เป็นวันที่พระเจ้าทรงสร้าง ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในวันนั้น" (สดด.118:14)

วันกลับเป็นขึ้นมา การสร้างใหม่

2174พระเยซูเจ้าได้ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย "ในวันแรกของสัปดาห์" (มธ.28:1; มก.16:2; ลก.24:1; ยน.20:1) เป็น "วันแรก" เพราะว่าเป็นวันกลับเป็นขึ้นมาของพระคริสตเจ้า ระลึกถึงการสร้างครั้งแรกและเป็น "วันที่แปด" เพราะว่าเป็นวันซึ่งต่อจากวันสับบาโต (เทียบ มก.16:1; มธ.28:1) วันนั้นจึงเป็นสัญลักษณ์ ถึงการสร้างครั้งใหม่ที่เริ่มโดยการกลับเป็นขึ้นมาของพระคริสตเจ้า สำหรับคริสตชนวันนี้จึงเป็นวันแรกของทุกวัน เป็นการฉลองแรกของการฉลองทั้งหลาย เป็นวันของพระเจ้านั่นคือ "วันอาทิตย์"

เราทุกคนชุมนุมพร้อมกันในวันอาทิตย์เนื่องจากว่านี่เป็นวันแรกซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างโลก หลังจากความมืดและสสารได้เปลี่ยนแปลงใหม่แล้ว ในวันนี้พระเยซูคริสตเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของเราได้ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย (นักบุญยูสติน, Apol.1,67)

วันอาทิตย์ วันที่ทำให้วันสับบาโตสมบูรณ์

2175 วันอาทิตย์แยกออกจากวันสับบาโตอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นวันถัดไปทุกสัปดาห์ตามกำหนดเวลาสำหรับคริสตชน การปฏิบัติพิธีกรรมแทนพิธีของวันสับบาโต วันอาทิตย์ทำให้ความจริงทางจิตใจของวันสับบาโตแบบยิวสมบูรณ์ในปัสกาของพระคริสตเจ้า และประกาศการพักผ่อนถาวรของมนุษย์ในพระเจ้า อันที่จริง การบูชาถือตามธรรมบัญญัตินั้นตระเตรียมรหัสธรรมของพระคริสตเจ้าและสิ่งที่ชาวยิวได้ปฎิบัติเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นก่อนบางแง่มุมของพระคริสตเจ้า (เทียบ 1คร.10:11)

บรรดาผู้ดำเนินชีวิตตามกฎระเบียบเก่าก็มุ่งไปสู่ความหวังใหม่ ก็ไม่ถือตามวันสับบาโตอีกต่อไป แต่ถือวันของพระเจ้าซึ่งพระองค์และความตายของพระองค์ประทานพระพรแก่ชีวิตของเรา (นักบุญอิกญาซีโอ)

2176การฉลองวันอาทิตย์นั้นทำให้บัญญัติทางศีลธรรมซึ่งจารึกไว้ในใจมนุษย์ตามธรรมชาติ ที่จะถวายเครื่องบูชาภายนอก แลเห็นได้ แบบชุมชนกำหนดเป็นกฎเกณฑ์แด่พระเจ้าเพื่อรำลึกถึงน้ำพระทัยดีสากลต่อมนุษย์ทุกคน  (นักบุญโทมัส อไควนัส)   การถวายบูชาวันอาทิตย์นั้น ทำให้คำสอนทางศีลธรรมแห่งพันธเดิมสำเร็จสมบูรณ์ เป็นการยกจิตใจถวายพระพรผู้สร้างและพระผู้ไถ่ของประชากรของพระองค์ทุกสัปดาห์

การถวายบูชาศีลมหาสนิทวันอาทิตย์

2177การฉลองวันของพระเจ้าและการถวายบูชาศีลมหาสนิทวันอาทิตย์ถือเป็นหัวใจของชีวิตพระศาสนจักร "วันอาทิตย์ซึ่งมีการฉลองรหัสธรรมปัสกาตามธรรมเนียมประเพณีที่สืบต่อจากอัครสาวก ต้องได้รับการปฏิบัติอยู่ในพระศาสนจักรทั้งมวลเสมือนเป็นวันฉลองสำคัญที่บังคับ" (กฎหมายพระศาสนจักร ม.1246,1)

"สมโภชพระคริสตสมภพ สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ และสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า สมโภชพระนางมารีอามารดาของพระเจ้า สมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์    สมโภชนักบุญยอแซฟ สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล และท้ายสุดสมโภชนักบุญทั้งหลาย วันเหล่านี้ต้องได้รับการถือปฏิบัติ" (กฎหมายพระศาสนจักร ม.1246,2)

2178การถือปฏิบัติของกลุ่มคริสตชนนี้      กระทำกันตั้งแต่ตอนเริ่มแรกยุคอัครสาวก (เทียบ กจ.2:42-46; 1คร.11:17) บทจดหมายถึงชาวฮีบรูบันทึกไว้ว่า "จงมาประชุมกันเสมอๆ อย่าเลิกล้มไปเหมือนอย่างบางคนทำ จงให้กำลังใจกันให้มาก" (ฮบ.10:25)

ธรรมประเพณียังคงจดจำการให้กำลังใจที่เป็นจริงเสมอว่า  "จงไปวัดแต่เนิ่นๆ เข้าไปหาพระเจ้าและสารภาพบาปของตน สำนึกผิดระหว่างการสวดอธิษฐาน จงร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าจนจบ การสวดอธิษฐานสุดท้ายและอย่าออกไปก่อนปิดพิธี เราได้กล่าวบ่อยๆ ว่าวันนี้เป็นวันภาวนาและพักผ่อน เป็นวันที่พระเจ้าทรงสร้าง ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีเถิด"

2179"โบสถ์คือชุมชนสัตบุรุษที่กำหนดไว้ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นในบริเวณโบสถ์แห่งใดแห่งหนึ่ง ซึ่งการดูแลอภิบาลนั้นได้มอบไว้ให้เจ้าอาวาสองค์หนึ่งเป็นผู้อภิบาล ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของสังฆราชแห่งสังฆมณฑล" (กฎหมายพระศาสนจักร ม.1246,1) โบสถ์เป็นสถานที่ซึ่งบรรดาสัตบุรุษสามารถมาชุมนุมกันร่วมบูชามิสซาในวันอาทิตย์     โบสถ์นั้นริเริ่มให้ประชาคมคริสตชนแสดงออกตามปกติถึงชีวิตทางพิธีกรรม  รวบรวมประชากรในการฉลองนี้ สอนข้อความเชื่อแห่งความรอดของพระคริสตเจ้า  แสดงความรักต่อพระเป็นเจ้าในกิจการที่ดีและรักกันฉันพี่น้อง

ท่านไม่อาจสวดอธิษฐานในบ้านเหมือนในโบสถ์ ที่ซึ่งมีประชากรของพระเจ้าร่วมชุมนุมกัน ที่ซึ่งเสียงร้องนั้นยกขึ้นสูงไปหาพระเจ้าด้วยดวงใจเดียวเท่านั้น ที่นั่นมีบางสิ่งมากขึ้น การร้องประสานเสียงของจิตวิญญาณ การปรองดองต้องกันของวิญญาณ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงแห่งความรักการอธิษฐานของพระสงฆ์ (นักบุญยอห์น คริสโซสโตม)

วันอาทิตย์ฉลองบังคับ

2180คำสั่งสอนของพระศาสนจักรเจาะจงธรรมบัญญัติของพระเจ้าชัดเจนว่า "วันอาทิตย์และวันฉลองบังคับอื่นๆ สัตบุรุษต้องเข้าร่วมมิสซา" (กฎหมายพระศาสนจักร  ม.1247) "ใครที่เข้าร่วมมิสซาที่ใดก็ตามในพิธีของคาทอลิก ในวันฉลอง หรือในค่ำวันก่อนวันฉลองก็กระทำตามพระบัญญัติ" (กฎหมายพระศาสนจักร ม.1248)

2181บูชาศีลมหาสนิทวันอาทิตย์เป็นพื้นฐานและยืนยันการปฏิบัติทั้งมวลแบบคริสตชน เพราะเหตุนี้ สัตบุรุษต้องเข้าร่วมพิธีศีลมหาสนิทในวันบังคับ ยกเว้นมีเหตุสมควร (เช่น ความเจ็บป่วย การดูแลเด็กทารก) หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสของตน (เทียบ กฎหมายพระศาสนจักร ม.1245) ใครไม่ถือตามข้อบังคับนี้โดยเจตนา ก็กระทำบาปหนัก

2182การเข้าร่วมฉลองบูชาศีลมหาสนิทของชุมชนวันอาทิตย์นั้นเป็นประจักษ์พยานของการเป็นของพระคริสตเจ้าและสัตย์ซื่อต่อพระองค์และต่อพระศาสนจักรของพระองค์ในวิธีนี้  สัตบุรุษเป็นพยานการมีส่วนร่วมกันในความเชื่อและความรัก  สัตบุรุษเป็นพยานถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าและความหวังในความรอดของเขา ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ภายใต้การนำของพระจิตเจ้า

2183ถ้าเพราะขาดศาสนบริกรศักดิ์สิทธิ์ หรือเพราะสาเหตุร้ายแรงอื่นๆ กลายเป็นว่าไม่สามารถเข้าร่วมการฉลองบูชาศีลมหาสนิท ได้มีการแนะนำอย่างมีชีวิตว่าให้สัตบุรุษเข้าร่วมในวจนพิธีกรรม ถ้ามีอยู่ในโบสถ์หรือในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ที่จัดฉลองตามที่พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลจัดไว้ให้ หรือเข้าร่วมกับการอธิษฐานเป็นการส่วนตัวเป็นระยะเวลาพอควร หรือในครอบครัว หรือตามโอกาสในกลุ่มต่างๆ ของครอบครัว (กฎหมายพระศาสนจักร ม.1248 วรรค 2)

วันแห่งพระหรรษทานและหยุดพักจากการงาน

2184เหมือนอย่างที่พระเจ้า "วันที่เจ็ดสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำก็สำเร็จลง ในวันนั้นพระองค์ทรงเลิกสร้าง" (ปฐก.2:2) ชีวิตของมนุษย์มีจังหวะการทำงานและการหยุดพักผ่อนอย่างนั้นด้วย การตั้งวันของพระเจ้ามีส่วนช่วยให้โอกาสแก่ทุกคนที่จะ "มีเวลาพักผ่อน  และเวลาว่างอย่างเพียงพอสำหรับบำรุงชีวิตทางครอบครัว ทางวัฒนธรรม ทางสังคม และทางศาสนา"

2185ในวันอาทิตย์และวันฉลองอื่นๆ ที่ต้องบังคับให้สัตบุรุษละเว้นจากการทุ่มเทให้กับการงานหรือกิจกรรมต่างๆ ซึ่งขัดขวางการถวายบูชาที่ต้องกระทำต่อพระเจ้า ความปิติยินดีของตนในวันพระเจ้า การปฏิบัติงานเมตตากรุณาและการผ่อนคลายที่จำเป็นของสติปัญญาและร่างกาย ความจำเป็นทางครอบครัว หรือการให้คุณประโยชน์ทางสังคมอย่างมากนั้นถือเป็นการทำให้เกิดความชอบธรรมที่ถูกต้องต่อข้อบังคับให้พักผ่อนวันอาทิตย์ สัตบุรุษจะเฝ้าดูแลให้การทำให้เกิดความชอบธรรมที่ถูกต้องนั้นไม่สร้างนิสัยความเคยชินที่เป็นอคติสำหรับศาสนา ชีวิตของครอบครัวและสุขภาพ

"ความรักต่อความจริงแสวงหาเวลาอิสระ     ความจำเป็นของความรักนั้นยอมรับการงานที่ถูกต้อง" (นักบุญออกัสติน)

2186คริสตชนที่มีเวลาว่างควรระลึกถึงพี่น้องของเขาซึ่งมีความต้องการเดียวกันและสิทธิเหมือนกัน แต่ไม่สามารถหยุดพักจากงานได้ อันเนื่องมาจากความยากจนและความน่าสมเพช ตามประเพณี ความศรัทธาประสาคริสตชน อุทิศวันอาทิตย์เพื่อกิจการที่ดีและให้บริการรับใช้ที่สุภาพแก่คนเจ็บไข้ คนพิการและคนชรา  บรรดาคริสตชนจะทำให้วันอาทิตย์ศักดิ์สิทธิ์โดยการให้เวลาและความสนใจแก่ครอบครัว และญาติพี่น้อง ซึ่งในวันอื่นๆ กระทำได้ยาก วันอาทิตย์เป็นเวลาเหมาะสมสำหรับคิดรำพึงเงียบ การศึกษาและการตั้งสมาธิซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของชีวิตภายในแบบคริสตชน

2187การทำวันอาทิตย์และวันฉลองให้ศักดิ์สิทธิ์นั้นเรียกร้องความพยายามร่วมกัน คริสตชนทุกคนควรหลีกเลี่ยงที่จะกำหนดสิ่งไม่จำเป็นที่อาจขัดขวางการถือวันของพระเจ้าแก่คนอื่น กิจกรรมที่เคยปฏิบัติเป็นธรรมเนียม (การกีฬา ภัตตาคาร ฯลฯ)  และความจำเป็นทางสังคม   (การให้บริการชุมชน ฯลฯ) เรียกร้องให้บางคนทำงานในวันอาทิตย์ แต่ทุกคนควรสนใจหาเวลาอิสระให้เพียงพอ สัตบุรุษจะเอาใจใส่ ด้วยการรู้ประมาณ และความรัก    ดูแบบที่จะหลีกเลี่ยงการเกินเลยและความรุนแรง ซึ่งบางครั้งผนวกเข้ามากับกิจกรรมยามว่างที่นิยมกัน ถึงแม้จะมีปัญหาทางเศรษฐกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองควรให้หลักประกันแก่ประชาชนมีเวลาที่กำนดไว้ให้พักผ่อน และการถวายบูชาพระเจ้า นายจ้างมีข้อบังคับอย่างเดียวกันกับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

2188ในการเคารพเสรีภาพทางศาสนาและประโยชน์ส่วนรวมของทุกคนนั้น  บรรดาคริสตชนต้องถือวันอาทิตย์และวันฉลองของพระศาสนจักรว่าเป็นวันหยุดตามกฎหมาย เป็นหน้าที่ของเขาที่จะเป็นแบบอย่างการสวดอธิษฐาน การให้ความเคารพและความปีติยินดีแก่ทุกคน   และป้องกันธรรมประเพณีของเขา เสมือนเป็นการแบ่งปันชีวิตฝ่ายจิตของสังคมมนุษย์ ถ้าการตรากฎหมายของประเทศหรือเหตุผลอื่นๆ เรียกร้องให้ต้องทำงานวันอาทิตย์ อย่างไรก็ตามก็ให้ชีวิตในวันนี้เสมือนเป็นวันปลดปล่อยให้เป็นอิสระของเรา ซึ่งทำให้เรามีส่วนร่วมกับ "การชุมนุมฉลอง" กับ "ที่ที่มีบุตรของพระเจ้ามารวมกันอยู่แล้ว มีนามของพวกเขาจารึกไว้ในสวรรค์" (ฮบ.12:2-23)