หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

มาตรา 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  พระบัญญัติประการสาม

จงระลึกถึง "วันสับบาโต (Sabbath Day) ถือเป็นวันศักดิ์สิทธิ์  จงทำการงานทั้งสิ้นของเจ้าหกวัน แต่วันที่เจ็ดนั้นเป็นวันสับบาโตของพระเจ้าของเจ้า ในวันนั้นอย่ากระทำการงานใดๆ" (อพย.20:8-10)

วันสับบาโตมีไว้เพื่อมนุษย์ มิใช่มนุษย์มีไว้เพื่อวันสับบาโต ดังนี้แหละ บุตรแห่งมนุษย์ก็เป็นเจ้าแห่งวันสับบาโตด้วย" (มก.2:27-28)

1. วันสับบาโต

2168พระบัญญัติประการสามของพระบัญญัติสิบประการนั้นระลึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวันสับบาโต "วันที่เจ็ดเป็นวันที่เจ้าจะต้องพักการงานจริงๆ ให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์แด่พระเจ้า" (อพย.31:15)

2169เมื่อพูดถึงวันสับบาโต พระคัมภีร์รำลึกถึงการสร้าง "ในหกวัน พระเจ้าทรงสร้างท้องฟ้า โลก ทะเล และทุกสิ่งที่มีอยู่ในที่เหล่านี้  แต่ในวันที่เจ็ด พระองค์ทรงพักผ่อน พระเจ้าจึงทรงอวยพรวันพักผ่อน (วันสับบาโต) และยกให้เป็นวันของพระองค์" (อพย.20:11)

2170พระคัมภีร์ยังเผยแสดงในวันของพระเจ้า เป็นวันรำลึกถึงการปลดปล่อยประชาอิสราเอล    จากการเป็นทาสในอียิปต์ "จงนึกเสมอว่าพวกเจ้าก็เคยตกเป็นทาสในอียิปต์มาก่อน และเราผู้เป็นพระเจ้าของเจ้า ช่วยให้พ้นด้วยฤทธานุภาพ และพลังอันยิ่งใหญ่ของเรา ด้วยเหตุนี้ เราจึงสั่งให้เจ้ารักษาวันพระไว้เป็นวันพักผ่อน" (ฉธบ.5:15)

2171พระเจ้าได้ทรงมอบหมายวันสับบาโตให้แก่ประชากรอิสราเอล เพื่อให้เคารพนับถือเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาตลอดกาล (เทียบ อพย.31:16) วันสับบาโตมีไว้เพื่อพระเจ้า เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ และสงวนไว้เพื่อสรรเสริญพระเจ้า สรรเสริญผลงานการสร้างโลกของพระองค์ และกิจการช่วยให้รอดสำหรับประชากรอิสราเอล

2172การกระทำของพระเจ้าเป็นแบบอย่างการกระทำของมนุษย์ ถ้าพระเจ้า "ได้ทรงพักผ่อน" ในวันที่เจ็ดมนุษย์ก็ต้อง "หยุดพักผ่อน" ด้วย และควรให้คนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ยากไร้   "จะได้พักผ่อน" (อพย.31:17 และเทียบ 23:12) วันสับบาโตให้หยุดกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันและให้พักผ่อน เป็นวันคัดค้านต่อการเป็นทาสและการบูชาเงินทอง (เทียบ นหม. 13:15-22; พศด.36:21)

2173พระวรสารอ้างถึงเรื่องนี้หลายครั้งที่พระเยซูเจ้าได้ถูกกล่าวหาว่าละเมิดธรรมบัญญัติของวันสับบาโต แต่พระเยซูเจ้าไม่เคยละเมิดความศักดิ์สิทธิ์ของวันนี้เลย  (เทียบ มก.1:21; ยน.9:16)    พระองค์ทรงให้การตีความแท้จริงอย่างผู้มีอำนาจ "วันสับบาโตมีไว้เพื่อมนุษย์ มิใช่มนุษย์มีไว้เพื่อวันสับบาโต" (มก.2:27) พระคริสตเจ้านั้นในความเมตตาของพระองค์ทรงถือว่า "การทำความดีในวันสับบาโตนั้น" ถูกต้องยิ่งกว่า "การทำร้าย ควรช่วยชีวิตหรือปล่อยให้ตายไป" (มก.3:4) สับบาโตเป็นวันของพระเจ้า ผู้ทรงเมตตากรุณา และเป็นวันถวายเกียรติแด่พระองค์ (เทียบ มธ. 12:5; ยน.7:23) "บุตรแห่งมนุษย์ก็เป็นนายเหนือวันสับบาโตด้วย" (มก.2:28)