หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

2160"ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของบรรดาข้าพระองค์ พระนามของพระองค์สูงส่งยิ่งนัก  ทั่วทั้งแผ่นดินโลก" (สดด.8:1)

2161 พระบัญญัติประการสองสั่งให้เคารพนับถือพระนามขององค์พระเจ้า   พระนามขององค์พระเจ้านั้นศักดิ์สิทธิ์

2162พระบัญญัติประการสองห้ามการใช้พระนามของพระเจ้าอย่างไม่สมควร รวมทั้งการกล่าวสบประมาทประกอบด้วยการใช้พระนามของพระเจ้า พระเยซูคริสตเจ้า พระนางพรหมจารีมารีอา และนักบุญทั้งหลายในลักษณะสบถสาบาน

2163การสาบานเท็จเรียกพระเจ้าเป็นพยานกับการหลอกลวง การสาบานเท็จนั้นเป็นข้อบกพร่องขั้นฉกรรจ์ ผิดต่อองค์พระเจ้าที่ทรงสัตย์ซื่อต่อพระสัญญาเสมอเป็นนิตย์

2164อย่าสาบานไม่ใช่เพื่อพระผู้สร้างหรือไม่ใช่ด้วยความจริงเพราะความจำเป็น และด้วยความเคารพนับถือ (นักบุญอิกญาซีโอ แห่งโลโยลา การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ข้อ 36)

2165ในศีลล้างบาป คริสตชนได้รับชื่อของตนในพระศาสนจักร พ่อแม่ พ่อแม่อุปถัมภ์และเจ้าอาวาสควรดูแลให้มีการตั้งชื่อคริสตชน การอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของนักบุญองค์หนึ่งหมายความว่า การมีแบบฉบับแห่งความรักและผู้ให้ความช่วยเหลือที่แน่นอนในคริสตชนคนนั้น

2166คริสตชนเริ่มการสวดอธิษฐานและการกระทำกิจต่างๆ ด้วยสำคัญมหากางเขน    "เดชะพระนาม พระบิดา พระบุตร และพระจิต อาแมน"

2167พระเจ้าทรงเรียกแต่ละคนตามชื่อ (เทียบ อสย.43:1)