หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. ชื่อคริสตชน

 2156ศีลล้างบาปอ้างอิงถึง  "เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต" (มธ.28:19) ในศีลล้างบาป พระนามขององค์พระเจ้าทำให้มนุษย์ศักดิ์สิทธิ์และ   คริสตชนรับชื่อของตนในพระศาสนจักรอาจเป็นชื่อนักบุญองค์หนึ่ง  กล่าวคือ ชื่อสาวกคนหนึ่งซึ่งได้เจริญชีวิตด้วยความสัตย์ซื่อต่อองค์พระเจ้าสมเป็นแบบฉบับ นักบุญองค์อุปถัมภ์นั้นเสนอแบบฉบับแห่งความรัก เรามั่นใจว่าท่านจะให้ความช่วยเหลือ "ชื่อที่ได้ตอนรับศีลล้างบาป" ยังอาจแสดงรหัสธรรมคริสตชนหรือคุณธรรมคริสตชนได้ "บิดามารดา พ่อแม่ทูนหัว" และเจ้าอาวาสควรดูแลให้ไม่มีการตั้งชื่อแปลกๆ ไม่เป็นที่รู้จักต่อความหมายคริสตชน" (กฎหมายพระศาสนจักร ม. 855)

2157คริสตชนเริ่มชีวิตประจำวัน การสวดอธิษฐานก่อนทำกิจการต่างๆ ด้วยเครื่องหมายสำคัญมหากางเขน   "เดชะพระนาม พระบิดา พระบุตร และพระจิต    อาแมน" ผู้รับศีลล้างบาปมอบอุทิศชีวิตประจำวันนั้นเพื่อพระเกียรติของพระเจ้า และวิงวอนขอพระหรรษทานของพระผู้ช่วยให้รอด ซึ่งอนุญาตให้เขาปฏิบัติการในพระจิตเจ้าเสมือนเป็นบุตรของพระบิดา สำคัญมหากางเขนทำให้เราเข้มแข็งในการผจญล่อลวงและในความยากลำบากต่างๆ

2158พระเจ้าทรงเรียกแต่ละคนตามชื่อ (เทียบ อสย.43;ยน.10:3) ชื่อของมนุษย์ทุกคนนั้นศักดิ์สิทธิ์ชื่อเป็นรูปลักษณ์ของบุคคล เรียกร้องให้มีความเคารพนับถือเสมือนเป็นเครื่องหมายแห่งศักดิ์ศรีของผู้ที่เป็นเจ้าของชื่อนั้น

2159ชื่อที่คนหนึ่งได้รับนั้นเป็นชื่อถาวร ในพระราชัยนั้นลักษณะลึกลับและเป็นเอกลักษณ์ของบุคคลทุกคน ตราไว้ด้วยพระนามของพระเจ้าจะเปล่งรัศมีแสงเจิดจ้า "เราขอบอกแก่ผู้มีชัยว่า... แผ่นศิลาสีขาวซึ่งจารึกชื่อใหม่แก่เขาทุกคนด้วย ไม่มีผู้ใดจะรู้ข้อความบนนั้น นอกจากผู้ได้รับ" (วว.2:17) "แล้วข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นก็เห็นพระชุมพายืนอยู่ยอดเขาศิโยน มีคนจำนวนหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันคน ที่มีนามของพระชุมพา และมีพระนามพระบิดาของเขาจารึกไว้ที่หน้าผากยืนอยู่ด้วย"  (วว.4:1)