หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

 

กฎธรรมชาติทางศีลธรรม

 

บัญญัติเก่า

 

บัญญัติใหม่ หรือ กฎของพระวรสาร

 

โดยสรุป

มาตรา  2 พระหรรษทานและความชอบ

 

พระหรรษทาน

 

บุญกุศล

 

ความศักดิ์สิทธิ์แบบคริสตชน

 

โดยสรุป

มาตรา  3 พระศาสนจักร  มารดาและอาจารย์

 

ชีวิตทางศีลธรรมและหน้าที่สั่งสอนของพระศาสนจักร

 

 พระบัญญัติพระศาสนจักร

 

 ชีวิตทางศีลธรรมและการเป็นพยานในการเผยแพร่ศาสนา

 

โดยสรุป

 

พระบัญญัติสิบประการ

ตอนที่ 2 พระบัญญํติสิบประการ

 

โดยสรุป

บทที่  1 จงรักพระผู้เป็นเจ้าของเจ้า

มาตรา  1 พระบัญญัติประการแรก

 

 "จงกราบไหว้องค์พระเจ้า พระเจ้าของเจ้าเท่านั้น"

 

 อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา

 

อย่าทำรูปเคารพใดๆ

 

โดยสรุป

มาตรา  2 พระบัญญัติประการสอง

 

 อย่าออกนามของพระเป็นเจ้าโดยไม่สมควร