หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

มาตรา  2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  พระบัญญัติประการสอง

 "อย่าใช้นามของเราในทางที่ผิด" (อพย.20:7; ฉธบ.5:11)

ท่านยังได้ยินคำกล่าวแก่คนโบราณ "อย่าทนสาบาน...แต่เราบอกว่าอย่าสาบานเลย" (มธ.5:33-34)

1. พระนามขององค์พระเจ้านั้นศักดิ์สิทธิ์

2142พระบัญญัติประการสองสั่งให้เคารพนับถือพระนามขององค์พระเจ้า      เป็นพระบัญญัติที่มาจากคุณธรรมแห่งศาสนาเหมือนเช่นพระบัญญัติประการแรก  และควบคุมการใช้ถ้อยคำของเราโดยเฉพาะหน้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

2143ท่ามกลางถ้อยคำทั้งปวงของการเผยแสดง มีอยู่คำหนึ่ง เป็นคำเดียวซึ่งเป็นพระนามของพระเจ้าซึ่งพระองค์ทรงเผยแสดงให้แก่บรรดาผู้ซึ่งเชื่อในพระองค์ พระองค์ทรงเผยแสดงให้พวกเขาในรหัสธรรมส่วนพระองค์ การประทานพระนามให้นี้เป็นของลำดับความไว้วางใจและความสนิทใกล้ชิด  "พระนามขององค์พระเจ้านั้นศักดิ์สิทธิ์" เพราะเหตุนี้ มนุษย์ไม่อาจใช้ในทางที่ผิด เขาต้องเฝ้ารักษาจดจำไว้ในความเงียบ และกราบไหว้บูชาด้วยความรัก (เทียบ ศคย.2:17) จะไม่เสริมเติมลงในถ้อยคำของมนุษย์ ถ้าไม่ทำเพื่อสดุดีพระนามสรรเสริญและให้เกียรติพระนามนั้น (เทียบ สดด.29:2; 96:2; 113:1-2)

2144การให้ความเคารพนับถือพระนามของพระเจ้า      เป็นการแสดงความเคารพต่อรหัสธรรมของพระองค์นั้นเอง และความแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ทั้งมวลที่เผยออก ความสำนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นส่วนหนึ่งแห่งคุณธรรมศาสนา

ความรู้สึกยำเกรงและความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นความรู้สึกของคริสตชนหรือไม่? ไม่มีผู้ใดอาจสงสัยได้อย่างมีเหตุผล เป็นความรู้สึกซึ่งกระตุกขึ้นในตัวเราและมีความเข้มข้นหนักแน่น ถ้าเราได้เห็นมหิทธิศักดิ์ของพระเจ้า เป็นความรู้สึกซึ่งเราคงได้ลิ้มรสมา      ถ้าเราคำนึงถึงการอยู่เบื้องพระพักตร์พระองค์ ตราบเท่าที่เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่ เราต้องเตือนคนอื่นให้ทราบ ถ้าเราไม่เตือนก็เพราะว่าเราไม่รับรู้ เราไม่เชื่อว่าพระองค์ประทับอยู่  (จอห์น เฮนรี่ นิวแมน)

2145สัตบุรุษต้องเป็นประจักษ์พยานพระนามองค์พระเจ้า ยืนยันความเชื่อของตนโดยปราศจากความกลัวใดๆ (เทียบ มธ.10:32; 1ทธ.6:12) การเทศนาและการสอนคำสอนต้องเข้าถึงการกราบไหว้บูชา และให้ความเคารพต่อพระนามพระเยซูคริสตเจ้าองค์พระเจ้าของเรา

2146พระบัญญัติประการสองห้ามการใช้พระนามของพระเจ้าในทางที่ผิด กล่าวคือ การใช้ที่ไม่สมควรทุกชนิดต่อพระนามของพระเจ้า พระเยซูเจ้า พระนางพรหมจารีมารีอา และนักบุญทั้งหลาย

2147คำสัญญาต่างๆ ที่ทำไว้ให้กับคนอื่นในนามของพระเจ้านั้นมีภาระรับผิดชอบ เกียรติ ความสัตย์ซื่อ ความแท้จริง และอำนาจของพระเจ้า ต้องถือคำสัญญาด้วยความยุติธรรม  การไม่สัตย์ซื่อต่อคำสัญญาเหล่านี้เท่ากับการใช้พระนามของพระเจ้าในทางที่ผิดและในบางลักษณะก็ทำให้พระเจ้าเป็นผู้หลอกลวง (เทียบ 1ยน. 1:10)

2148การหมิ่นประมาทศาสนา ขัดแย้งโดยตรงกับพระบัญญัติประการสอง เรื่องนี้ประกอบด้วยการพูดผิดต่อพระเจ้า โดยภายในหรือภายนอกก็ตาม ด้วยถ้อยคำเกลียดชัง ตำหนิติเตียน ไม่ไว้วางใจ พูดให้ร้ายต่อพระเจ้า ขาดความเคารพนับถือต่อพระองค์ในการแสดงความคิดเห็นในการใช้พระนามของพระเจ้าในทางที่ผิด นักบุญยากอบ ตำหนิบรรดาผู้ซึ่ง "เป็นผู้ที่กล่าวร้ายต่อชื่อเสียงดีที่พระเจ้าประทานให้มา" (ยก.2:7) การห้ามกล่าวสบประมาทพระนามนั้น กินใจความกว้างรวมถึงถ้อยคำที่ผิดต่อพระศาสนจักรของพระคริสตเจ้า บรรดานักบุญ สิ่งของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ยังเป็นการกล่าวสบประมาทที่นำพระนามของพระเจ้ามาใช้เพื่อบังหน้าพฤติกรรมทางอาชญากรรม ลดประชาชนไปสู่ความเป็นทาส ทรมานหรือทำให้เสียชีวิต การใช้พระนามของพระเจ้าไปในทางที่ผิดเพื่อประกอบอาชญากรรมนั้น กระตุ้นให้ผู้อื่นปฏิเสธศาสนา

การกล่าวสบประมาทศาสนาผิดต่อความเคารพนับถือที่ต้องแสดงต่อพระเจ้าและพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เป็นบาปหนัก เพราะลักษณะการกระทำนั้น (เทียบ กฎหมายพระศาสนจักร ข้อ 1369)

2149คำสาปแช่งซึ่งนำพระนามของพระเจ้ามาใช้ในทางที่ผิด โดยไม่ตั้งใจสบประมาทนั้น เป็นการขาดความเคารพนับถือต่อพระเจ้า พระบัญญัติประการสองยังห้ามการใช้พระนามพระเจ้าในทางเวทมนต์คาถา

พระนามพระเจ้านั้นใหญ่ยิ่ง ที่ใดที่ซึ่งมีการออกพระนามนั้นแสดงความเคารพนับถือที่แสดงต่อความยิ่งใหญ่และมหิทธิฤทธิ์ของพระองค์   พระนามของพระเจ้านั้นศักดิ์สิทธิ์ ที่ใดที่ซึ่งมีการเอ่ยพระนามด้วยความนับถือและความยำเกรงที่จะกระทำเคืองพระทัยพระองค์ (น.ออกัสติน)