หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

 2133"จงรักพระเจ้าของท่านจนหมดจิตใจและสุดกำลัง" (ฉธบ.6:5) 

2134พระบัญญัติประการแรกเรียกมนุษย์ให้เชื่อในพระเจ้า  ให้ไว้วางใจในพระองค์และให้รักพระองค์เหนือสิ่งทั้งปวง

2135"จงไหว้นมัสการพระผู้เป็นเจ้าของเจ้า" (มธ.4:10) กราบไหว้นมัสการพระเป็นเจ้า สวดอธิษฐานขอพระองค์ ถวายสักการะบูชาซึ่งต้องกระทำต่อพระองค์ ถือรักษาสัญญาและคำปฏิญาณซึ่งได้ทำไว้กับพระองค์  เป็นกิจการของฤทธิ์กุศลทางศาสนา  ซึ่งแสดงออกถึงความนบนอบเชื่อฟังต่อพระบัญญัติประการแรก

2136 หน้าที่ต้องถวายบูชาแท้จริงแด่พระเป็นเจ้านั้นมุ่งถึงมนุษย์ ทั้งที่เป็นรายบุคคลและเป็นสังคมด้วย

2137 มนุษย์ต้อง "สามารถประกาศศาสนาโดยเสรี ไม่ว่าในรูปส่วนตัวหรือในที่ชุมชน"

2138 การถือนอกรีตเป็นการเบี่ยงเบนการถวายบูชาซึ่งเราให้กับพระเจ้าแท้ มีการแสดงออกมากที่สุดในการนับถือรูปปฏิมา ดังเช่นในรูปหลากหลายอื่นๆ อย่างการทำนายโชคชะตาและเวทมนต์คาถาอาคม

2139กิจการที่ทดสอบลองดีพระเจ้าด้วยถ้อยคำหรือการกระทำนั้น การทุรจาร การรับเงินหรือจ้างวานเพื่อได้ตำแหน่งในพระศาสนจักร เป็นบาปแห่งการไม่ถือศาสนาที่พระบัญญัติประการแรกห้ามไว้

2140 ลัทธิอเทวนิยมเป็นบาปผิดต่อพระบัญญัติประการแรกในแง่ที่ไม่ยอมรับหรือปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้า

2141คารวกิจต่อรูปเคารพนั้นตั้งพื้นฐานอยู่บนธรรมล้ำลึกแห่งการบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระวจนาตถ์แห่งพระเป็นเจ้า จึงไม่เป็นการขัดแย้งกับพระบัญญัติประการแรก