หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

บทที่ 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

จงรักพระผู้เป็นเจ้าของเจ้า

สุดดวงใจ สุดวิญญาณ สุดปัญญา

2083พระเยซูเจ้าทรงสรุปภาระหน้าที่ของมนุษย์ต่อพระเจ้าด้วยถ้อยคำนี้ "จงรักพระผู้เป็นเจ้าสุดดวงใจ สุดวิญญาณ และสุดสติปัญญา" (มธ.22:37) ถ้อยคำนี้ทำให้เกิดเสียงสะท้อนไปสู่คำตักเตือนนั้นทันทีว่า "ชาวอิสราเอลทั้งหลาย จงจำไว้ให้ดี พระเจ้าแต่องค์เดียวเท่านั้นเป็นพระเจ้าของเรา" (ฉธบ.6:4)

พระเจ้าได้ทรงรักก่อน ความรักของพระเจ้าองค์เดียวนี้เป็นที่รำลึกได้ในพระวจนะแรก แต่ในสิบพระวจนะ ต่อมาพระบัญญัติต่างๆ เหล่านี้ก็ขยายความชี้แจงการตอบสนองความรักซึ่งมนุษย์ได้รับเรียกให้สนองต่อพระเจ้าของเขา