หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

 2075พระอาจารย์ ข้าพเจ้าจะต้องทำอย่างไรดีจึงจะได้ชีวิตนิรันดร?" - "ถ้าท่านอยากเข้าสู่ชีวิต จงปฏิบัติตามพระบัญญัติ" (มธ.19:16-17)

2076พระเยซูเจ้าได้ทรงยืนยันความคงอยู่ตลอดกาลของพระบัญญัติสิบประการด้วยการกระทำและการประกาศเทศนาของพระองค์

2077พระพรแห่งพระบัญญัติสิบประการนั้น ได้ให้มาในลักษณะของพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงสรุปไว้กับประชากรของพระองค์ พระบัญญัติของพระเจ้าได้รับความหมายแท้จริงในและโดยทางพันธสัญญานี้

2078ธรรมประเพณีของพระศาสนจักร      ได้ยอมรับรู้ความสำคัญและความหมายขั้นพื้นฐานต่อพระบัญญัติสิบประการนี้ โดยถือซื่อสัตย์ต่อพระคัมภีร์และสอดคล้องกับแบบฉบับของพระเยซูเจ้า

2079พระบัญญัติสิบประการช่วยสร้างความเป็นหนึ่งเดียวที่มีระบบ  ซึ่งทุก "พระวจนะ" หรือ     "พระบัญญัติ" อ้างถึงกันทั้งหมด การละเมิดพระบัญญัติข้อหนึ่งเป็นการละเมิดธรรมบัญญัติทั้งมวล

2080พระบัญญัติสิบประการบรรจุสำนวนอันเป็นสิทธิพิเศษที่เป็นกฎธรรมชาติ      เรารู้จักได้โดยทางการเผยแสดง (ความจริง) ของพระเจ้าและด้วยเหตุผลของมนุษย์

2081พระบัญญัติสิบประการประกาศข้อบังคับที่มีลักษณะฉกรรจ์ในเนื้อหาขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ตามการนบนอบต่อพระบัญญัตินี้นำไปสู่การถือข้อบังคับในเรื่องเบาๆ ด้วย

2082สิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชาพระองค์ ก็ทรงทำให้เป็นไปได้โดยอาศัยพระหรรษทานของพระองค์