หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พระบัญญัติสิบประการ

 อพยพ 20:2-17 เฉลยธรรมบัญญัติ 5:6-21 บทที่ใช้สอนคำสอน

เราคือพระเจ้าของเจ้า เราคือองค์พระเจ้า พระเจ้าของเจ้า

1. จงนมัสการพระเป็นเจ้า

ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์  ผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์    ผู้เดียวของเจ้า

จากแดนทาส  จากแดนทาส

อย่ามีพระเจ้าอื่นใดอย่ามีพระเจ้าอื่นใด

นอกเหนือจากเรา นอกเหนือจากเรา

อย่าทำรูปเคารพสำหรับตน

เป็นรูปสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบน

หรือบนแผ่นดินเบื้องล่าง หรือในน้ำใต้แผ่นดิน

อย่ากราบไหว้หรือปรนนิบัติรูปเหล่านั้น

เพราะเราคือพระเจ้าของเจ้า เป็นพระเจ้าที่หวงแหน

ให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลาน

ของผู้ที่ชังเราจนถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคน

แต่เราแสดงความรักมั่นคง

ต่อคนที่รักเรา และปฏิบัติตามบัญญัติของเรา

จนถึงพันชั่วอายุคน

อย่าออกพระนามพระเจ้าของเจ้า อย่าออกพระนามพระเจ้าของเจ้า

2. อย่าออกพระนามพระเจ้าอย่างไม่สมควร อย่างไม่สมควรโดยไม่สมเหตุ

เพราะผู้ที่ออกพระนามพระองค์

อย่างไม่สมควรนั้น

พระเจ้าจะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หามิได้

จงระลึกถึงวันสับบาโต จงถือวันสับบาโต

3. วันพระเจ้าอย่าลืมฉลอง

เป็นวันบริสุทธิ์ จงทำการงานทั้งสิ้น เป็นวันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นวันศักดิ์สิทธิ์

ภายในหกวัน แต่วันที่เจ็ดนั้นเป็นวันสับบาโต

วันของพระเจ้าของเจ้า ในวันนั้น อย่าทำการงานใดๆ

ไม่ว่าเจ้าเอง หรือบุตรชาย บุตรหญิงของเจ้า

หรือทาส ทาสีของเจ้า หรือสัตว์ใช้งานของเจ้า

หรือแขกที่อาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้า

เพราะในหกวันพระเจ้าทรงสร้างฟ้า

และแผ่นดิน ทะเล และสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้น

แต่ในวันที่เจ็ดทรงพัก เพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงอวยพร

วันสับบาโต และทรงตั้งวันนั้น

จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า  จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า

 4.จงนับถือบิดามารดา

เพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนนานบนแผ่นดินซึ่ง

พระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้า

อย่าฆ่าคน อย่าฆ่าคน

5. อย่าฆ่าคน

อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา

6. อย่าทำอุลามก

อย่าลักทรัพย์ อย่าลักทรัพย์

7. อย่าลักขโมย

อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน  อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน

 8. อย่าใส่ความนินทา

อย่าโลภภรรยาของเพื่อนบ้านอย่าโลภภรรยาของเพื่อนบ้าน

 9. อย่าปลงใจใน

และของคนอื่น   ความอุลามก

อย่าโลภครัวเรือนของเพื่อนบ้าน อย่ามักได้สิ่งของซึ่งเป็นของเพื่อนบ้าน

10.อย่ามักได้ทรัพย์ของเขา

หรือทาส ทาสีของเขา หรือสิ่งใดๆ

ซึ่งเป็นของของเพื่อนบ้าน