หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

 2047ชีวิตด้านศีลธรรมนั้นเป็นสักการะบูชาฝ่ายจิต กิจกรรมของคริสตชนพบอาหารหล่อเลี้ยงในพิธีกรรมและในการฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ

2048พระบัญญัติของพระศาสนจักรเป็นเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมและชีวิตคริสตชนซึ่งผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกับพิธีกรรม และได้รับการหล่อเลี้ยงจากพิธีกรรม

2049หน้าที่สั่งสอนของบรรดาผู้อภิบาลของพระศาสนจักรในเรื่องศีลธรรม ตามปกติมีการปฏิบัติในการสอนคำสอนและการเทศนา ตั้งอยู่บนพื้นฐานของพระบัญญัติสิบประการ ซึ่งประกาศหลักการแห่งชีวิตทางศีลธรรมที่ถูกต้องสำหรับมนุษย์ทุกคน

2050พระสันตะปาปาแห่งกรุงโรมและบรรดาพระสังฆราชในฐานะเป็นอาจารย์แท้จริงเทศนาความเชื่อ ซึ่งต้องเชื่อและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตศีลธรรมแก่ประชากรของพระเจ้า ยังอยู่ในวิสัยที่จะประกาศเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ทางศีลธรรมซึ่งคาบเกี่ยวกับกฎธรรมชาติและเหตุผล

2051ความไม่อาจผิดหลงของหน้าที่สั่งสอนของบรรดาผู้อภิบาลนั้นขยายออกไปถึงองค์ประกอบต่างๆของข้อความเชื่อทั้งปวง รวมทั้งคำสอนด้านศีลธรรมด้วย ซึ่งโดยปราศจากสิ่งเหล่านี้ความจริงที่ช่วยให้รอดแห่งความเชื่อไม่สามารถได้รับการเฝ้าดูแลรักษา อธิบายชี้แจงให้ความกระจ่างหรือประพฤติถือตามได้