หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. ชีวิตทางศีลธรรมและการเป็นพยานในการเผยแพร่ศาสนา

2044ความสัตย์ซื่อของบรรดาผู้รับศีลล้างบาปเป็นเงื่อนไขพื้นฐานสำหรับประกาศพระวรสาร และเพื่อพันธกิจของพระศาสนจักรในโลก เพื่อให้สารแห่งความรอดพ้นสามารถสำแดงพลังแห่งความจริงและแผ่รัศมีต่อหน้ามนุษย์ ต้องได้รับการรับรองโดยประจักษ์พยานด้วยชีวิตคริสตชน    "การบำเพ็ญชีวิตแบบคริสตชนและกิจการต่างๆ ที่กระทำโดยมีจิตตารมณ์เหนือธรรมชาติ ก็มีอำนาจมากที่จะชักจูงมนุษย์ให้มาสู่ความเชื่อและมาหาพระเป็นเจ้า" (การแพร่ธรรมของฆราวาส ข้อ 6)

2045เนื่องจากว่าบรรดาคริสตชนเป็นสมาชิกแห่งพระกายซึ่งพระคริสตเจ้าทรงเป็นศีรษะ (เทียบ อฟ.1:22) จึงมีส่วนในการสร้างพระศาสนจักรด้วยความเชื่อมั่นสม่ำเสมอและชีวิตด้านศีลธรรมของตน พระศาสนจักรก็แผ่ขยายเจริญเติบโต และพัฒนาอาศัยความศักดิ์สิทธิ์ของบรรดาสัตบุรุษ "จนกว่าเราทุกคน... โตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ ตามมาตรฐานความสมบูรณ์ของพระคริสตเจ้า" (อฟ.4:13; เทียบ พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 39)

2046บรรดาคริสตชนเร่งให้ถึงการกลับมาของพระราชัยของพระเจ้า ของ "พระราชัยแห่งความยุติธรรม... ความรักและสันติสุข ด้วยการเจริญชีวิตของเขาตามจิตตารมณ์ของพระคริสตเจ้า" (มิสซาโรมัน บทนำพระคริสต์ทรงเป็นกษัตริย์) เขาไม่ละเลยภาระหน้าที่บนแผ่นดินโลก เพราะสาเหตุนี้ บรรดาคริสตชนสัตย์ซื่อต่อพระอาจารย์ พวกเขาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรง ความอดทนและความรัก