หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

มาตรา 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พระศาสนจักร มารดาและอาจารย์

2030บรรดาผู้รับศีลล้างบาปรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในพระศาสนจักร ซึ่งบรรดาคริสตชนทำให้กระแสเรียกของตนบังเกิดผล ในพระศาสนจักร คริสตชนรับพระวาจาของพระเจ้าซึ่งบรรจุคำสั่งสอนของ "กฎบัญญัติของพระคริสตเจ้า" (กท.6:2) จากพระศาสนจักร คริสตชนได้รับพระหรรษทานแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ซึ่งให้ความช่วยเหลือเขาระหว่างทาง  คริสตชนรับเอาแบบอย่างแห่งความศักดิ์สิทธิ์จากพระศาสนจักร ยอมรับรู้แม่แบบและท่อธารในพระนางพรหมจารีมารีอา คริสตชนยอมรับรู้ในการเป็นประจักษ์พยานแท้จริงของบรรดาผู้ซึ่งเจริญชีวิตตามนั้น     คริสตชนค้นพบประจักษ์พยานในธรรมประเพณีฝ่ายจิตและในประวัติศาสตร์อันยาวนานของบรรดานักบุญ ซึ่งได้มาอยู่ก่อนและซึ่งพิธีกรรมได้ฉลองโดยปฏิบัติตามวันฉลองนักบุญ

2031ชีวิตทางศีลธรรมนั้นเป็นสักการะบูชาฝ่ายจิต "ข้าพเจ้าอ้อนวอนท่านทั้งหลายให้ถวายร่างกายของท่านเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต ที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่พอพระทัยแด่พระเจ้า" (รม.12:1) ภายในพระกายของพระคริสตเจ้าซึ่งเราก่อร่างสร้างขึ้นมาและในความร่วมกันกับบูชาศีลมหาสนิท ในพิธีกรรมและในการฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์ การอธิษฐานและคำสั่งสอนรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระหรรษทานของพระคริสตเจ้า เพื่อส่องสว่างและหล่อเลี้ยงกิจกรรมแบบคริสตชน ชีวิตทางศีลธรรมนั้นพบบ่อเกิดและจุดสุดยอดในบูชาศีลมหาสนิทเสมือนเป็นชีวิตคริสตชนร่วมกัน