หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

 2017พระหรรษทานของพระจิตเจ้าทรงประทานความยุติธรรมของพระเจ้าแก่เรา พระจิตเจ้าทรงทำให้เรามีส่วนในชีวิตของพระองค์ โดยผูกพันเราไว้เป็นหนึ่งเดียวกับพระมหาทรมานและการกลับเป็นขึ้นมาของพระคริสตเจ้า โดยทางความเชื่อและศีลล้างบาป

2018ความชอบธรรมนั้นเสนอแง่มุมสองประการไม่ต่างจากการกลับใจ ภายใต้การดลใจของพระหรรษทาน     มนุษย์หันไปหาพระเจ้าและห่างเหินจากบาปโดยการรับการอภัยบาปและความยุติธรรมจากเบื้องบน

2019ความชอบธรรมก่อให้เกิดการยกบาป  การชำระตนให้บริสุทธิ์และการฟื้นฟูมนุษย์ภายในจิตใจเสียใหม่ ถ

2020ความชอบธรรมทำให้เราสมควรได้รับบุญกุศลโดยพระมหาทรมานของพระคริสตเจ้า เราได้รับโดยทางศีลล้างบาป ทำให้เราปฏิบัติตามความยุติธรรมของพระเจ้าซึ่งทรงทำให้เราชอบธรรม     มีพระสิริแห่งพระเจ้าและของพระคริสตเจ้าและพระพรแห่งชีวิตนิรันดร์เป็นจุดหมายปลายทาง เป็นผลงานเลอเลิศที่สุดแห่งพระเมตตากรุณาของพระเจ้า

2021พระหรรษทานนั้นเป็นความช่วยเหลือซึ่งพระเจ้าทรงประทานแก่เรา  เพื่อให้เราตอบสนองกระแสเรียกให้กลายเป็นบุตรบุญธรรม พระหรรษทานนั้นนำเราไปสู่ความสนิทใกล้ชิดแห่งชีวิตพระตรีเอกภาพ

2022การริเริ่มของพระเจ้าในผลงานแห่งพระหรรษทานนั้น จัดหา จัดเตรียมและกระตุ้นการตอบสนองอันเสรีของมนุษย์ พระหรรษทานตอบสนองต่อการดลใจลึกซึ้งแห่งอิสรภาพของมนุษย์ เชื้อเชิญให้มาร่วมงานด้วยกันและทำให้สมบูรณ์ครบครัน

2023พระหรรษทานศักดิ์สิทธิกรเป็นพระพรให้เปล่าซึ่งพระเจ้าทรงให้ชีวิตของพระองค์ที่พระจิตเจ้าทรงระบายให้ลงสู่วิญญาณของเราเพื่อรักษาเยียวยาเราจากบาปและชำระเราให้บริสุทธิ์

2024พระหรรษทานศักดิ์สิทธิกรทำให้เรา  "เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า"   "พระพรพิเศษ"   เป็นพระหรรษทานพิเศษของพระจิตเจ้า จัดไว้ให้กับพระหรรษทานศักดิสิทธิกร และมีความดีส่วนรวมของพระศาสนจักรเป็นจุดหมายปลายทาง พระเจ้ายังทรงกระทำโดยทางพระหรรษทานปัจจุบันต่างๆ มากมายซึ่งเรารับเป็นประจำและถาวรในตัวเรา แตกต่างจากพระหรรษทานศักดิ์สิทธิกร

2025ไม่มีบุญกุศลใดๆ สำหรับเราต่อพระพักตร์พระเจ้าถ้าไม่เป็นเพราะแผนการอิสระของพระเจ้าที่จะเชื่อมโยงมนุษย์ไว้กับผลงานแห่งพระหรรษทานของพระองค์     บุญกุศลในประการแรกนั้นก็จะผูกติดกับพระหรรษทานของพระเจ้า ประการสองอยู่ที่การให้ความร่วมมือของมนุษย์    บุญกุศลของมนุษย์นั้นมาจากพระเจ้า

2026พระหรรษทานของพระจิตเจ้านั้นสามารถประทานบุญกุศลแท้จริงแก่เรา อันเป็นผลของความชอบธรรมที่ให้เปล่าของพระเจ้าเนื่องมาจากการเป็นบุตรบุญธรรมของเรา ความรักนั้นเป็นท่อธารสำคัญของบุญกุศลต่อพระพักตร์พระเจ้าในตัวเรา

2027ไม่มีใครสมควรได้รับพระหรรษทานเริ่มต้น  ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของการกลับใจ  ภายใต้การดลใจของพระจิตเจ้าเราสมควรได้รับพระหรรษทานที่เป็นประโยชน์เพื่อบรรลุถึงชีวิตนิรันดรเพื่อเราเองและคนอื่นๆ เสมือนเป็นสิ่งของฝ่ายวัตถุที่จำเป็น

2028"บรรดาสัตบุรุษคริสตชนทุกๆ คน ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใด หรืออยู่ในชั้นวรรณะใด เราทุกคนได้รับการเชื้อเชิญให้มาสู่ความสมบูรณ์แห่งชีวิตคริสตชน และความครบครันด้านความรัก"        (พระศาสนจักร 40.2) "ความสมบูรณ์ครบครันแบบคริสตชนนั้นมีขอบเขต คือไม่มีใครสมบูรณ์" (น.เกรโกรี่ แห่งนิซา)

2029"ถ้าใครอยากตามเรามา ก็ให้เขาเสียสละตนเอง แบกกางเขนของตนและตามเรามา" (มธ.16:24)