หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. ความศักดิ์สิทธิ์แบบคริสตชน

2012"เราทราบว่า พระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์ ผู้ที่ทรงเรียกมาตามพระประสงค์ของพระองค์ เพราะผู้ที่พระองค์ทรงทราบล่วงหน้าไว้แล้วนั้น พระองค์ทรงกำหนดไว้จะให้เป็นภาพลักษณ์ของพระบุตรของพระองค์ด้วย  เพื่อว่าพระบุตรจะได้เป็นบุตรคนแรกในบรรดาพี่น้องจำนวนมาก ผู้ที่ทรงกำหนดไว้แล้วนั้นพระองค์ก็ทรงเรียกมา และผู้ที่ทรงเรียกนั้น พระองค์ก็ทรงบันดาลให้เป็นผู้ชอบธรรม และผู้ที่ทรงบันดาลให้ชอบธรรมนั้น พระองค์ก็ได้ประทานพระสิริรุ่งโรจน์ให้ด้วย" (รม.8:28-30)

2013"บรรดาสัตบุรุษคริสตชนทุกๆ คนไม่ว่าอยู่ในฐานะใด หรืออยู่ในชั้นวรรณะใด เขาทุกคนได้รับการเชื้อเชิญให้มาสู่ความสมบูรณ์แห่งชีวิตคริสตชนและความครบครันด้านความรักเมตตาจิต" (พระศาสนจักร ข้อ 40.2) ทุกคนได้รับเรียกให้สู่ความศักดิ์สิทธิ์ "ดังนั้น พวกท่านจงเป็นคนดีบริบูรณ์ ดังที่พระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่านทรงบริบูรณ์เถิด" (มธ.5:48)

เพื่อบรรลุถึงความดีบริบูรณ์นี้ ท่านสัตบุรุษทั้งหลาย จงออกกำลังเรี่ยวแรงตามอัตราส่วนเท่าที่ท่านได้รับจากพระคริสตเจ้าเถิด... เมื่อท่านได้ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระบิดาในทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ท่านจะได้พลีตนจนหมดสิ้นดวงใจ เพื่อเกียรติมงคลแด่พระเจ้า และเป็นบริการแก่พี่น้องทั่วไป เมื่อเป็นดังนี้ ความศักดิ์สิทธิ์แห่งประชากรของพระเจ้าจะบรรลุผลสมบูรณ์ดุจดังประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรได้บันทึกผล ให้เป็นประจักษ์ชัดแจ้งมาแล้วในชีวประวัติของบรรดานักบุญ" (พระศาสนจักร ข้อ 40.2)

2014ความก้าวหน้าฝ่ายจิตใจมุ่งผูกพันสนิทใกล้ชิดกับพระคริสตเจ้ามากขึ้นเสมอ ความผูกพันนี้เรียกว่า "รหัสธรรม" เพราะว่า มีส่วนร่วมกับรหัสธรรมของพระคริสตเจ้าโดยทางศีลศักดิ์สิทธิ์ - "รหัสธรรมที่ศักดิ์สิทธิ์" - และในพระองค์นั้น ก็ผูกพันกับรหัสธรรมแห่งพระตรีเอกภาพศักดิ์สิทธิ์สุด พระเจ้าทรงเรียกเราทุกคนมาสู่ความผูกพันใกล้ชิดนี้กับพระองค์ แม้ว่ามีเพียงบางคนเท่านั้นได้รับพระหรรษทานพิเศษหรือเครื่องหมายพิเศษแห่งชีวิตลึกลับแบบนี้ เพื่อทำให้พระพรที่ให้เปล่ากับทุกๆ คนเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งหลาย

2015หนทางสู่ความสมบูรณ์ครบครันนั้นผ่านทางกางเขน ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ใดที่ปราศจากการปฏิเสธและปราศจากการสู้รบทางจิตใจ  ความก้าวหน้าฝ่ายจิตนั้นก่อให้เกิดการบำเพ็ญตบะและการพลีกรรม ซึ่งนำไปสู่การดำเนินชีวิตในสันติสุขและความปิติยินดีแห่งความบรมสุขทีละเล็กทีละน้อย

ผู้ซึ่งปีนป่ายขึ้นไปไม่หยุดที่จะเริ่มใหม่ไปเรื่อยๆ ไม่เคยมีการสิ้นสุดที่จะเริ่มใหม่ ไม่เคยมีผู้ใดที่ปีนป่ายขึ้นไปแล้วหยุดต้องการสิ่งที่เขารู้มาแล้ว (นักบุญเกรโกรี แห่งนิซซา)

2016ลูกๆ ของพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ มารดาของเรา  มีความหวังอย่างถูกต้องในพระหรรษทานที่จะพากเพียรจนถึงวาระสุดท้ายและการตอบแทนของพระเจ้า พระบิดาสำหรับผลงานที่ดีที่กระทำไปด้วยพระหรรษทานของพระองค์ในความร่วมผูกพันกับพระเยซูเจ้า เป็นการปฏิบัติอย่างเดียวกับระเบียบแห่งชีวิต บรรดาผู้มีความเชื่อแบ่งปัน "ความหวังที่เป็นสุขของบรรดาผู้ซึ่งพระเมตตากรุณาของพระเจ้ารวมไว้เป็นหนึ่งเดียวใน    "นครศักดิ์สิทธิ์ กรุงเยรูซาแลมใหม่" ซึ่งลอยลงมาจาก "ฟ้าสวรรค์และจากพระเจ้า เตรียมพร้อมดุจเจ้าสาวแต่งกายรอรับสามี" (วว.21:2)