หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 3. บุญกุศล (MERIT)

ท่านได้รับการยกย่องในที่ชุมนุมของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ เพราะในการสวมมงกุฎบุญกุศลของพวกเขาท่านก็ได้รับมงกุฎแห่งพระพรของท่าน (บทโมทนาคุณ สำหรับนักบุญชาย หญิง)

2006คำว่า "บุญกุศล" ชี้ให้เห็นโดยทั่วไปถึงการทดแทนที่ต้องชดใช้โดยชุมชน หรือโดยสังคมสำหรับการกระทำของสมาชิกคนหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับว่าดีหรือเลว สมควรได้รับการทดแทนหรือการลงโทษบุญกุศลนั้นสัมพันธ์กับคุณธรรมแห่งความยุติธรรม โดยสอดคล้องกับหลักการแห่งความเท่าเทียมกันซึ่งถือเป็นเกณฑ์

2007ต่อพระพักตร์พระเจ้า มนุษย์ไม่มีสิทธิจะได้รับบุญกุศลใด ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างพระองค์และเรานั้นไม่สามารถเปรียบเทียบ เนื่องจากว่าเราได้รับทุกสิ่งจากพระองค์ พระผู้สร้างของเรา

2008บุญกุศลของมนุษย์ต่อหน้าพระเจ้าในชีวิตคริสตชนนั้นได้มาจากข้อเท็จจริงที่ว่า พระเจ้าได้ทรงเลือกให้มนุษย์ได้รับผลงานแห่งพระหรรษทานของพระองค์โดยเสรี การกระทำเยี่ยงบิดาของพระเจ้านั้นนำหน้ามาด้วยการดลใจของพระองค์ ขณะที่การกระทำเสรีของมนุษย์มาภายหลังด้วยการให้ความร่วมมือ ดังนี้ บุญกุศลแห่งกิจการดีทั้งหลายต้องยกให้กับพระหรรษทานของพระเจ้าก่อนอื่นใดหมด แล้วจึงให้กับสัตบุรุษ บุญกุศลของมนุษย์นั้นกลับไปหาพระเจ้าเพราะกิจการดีของเขามีที่มาในพระคริสตเจ้า จากการดลใจและความช่วยเหลือของพระจิตเจ้า

2009การรับเป็นบุตรบุญธรรมนั้น สามารถให้บุญกุศลแท้จริงแก่เราได้โดยทำให้เรามีส่วนในพระหรรษทานแห่งธรรมชาติพระเจ้า อันเป็นผลที่ตามมาของความยุติธรรมของพระเจ้าที่ได้รับมาเปล่าๆ สิ่งนี้เป็นสิทธิที่ได้มาจากพระหรรษทาน สิทธิเต็มที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักซึ่งทำให้เรา "เป็นผู้รับมรดกร่วม" กับพระคริสตเจ้าและสมควรได้รับ "มรดกที่สัญญาถึงชีวิตนิรันดร์" (DS 1546) บุญกุศลแห่งกิจการดีของเรานั้นเป็นพระพรแห่งความดีของพระเจ้า (DS 1548) "ก่อนอื่นเป็นพระหรรษทานที่ให้โดยไม่มีการหวงแหน บัดนี้ก็ได้กลายเป็นหนี้ เนื่องจากเหตุนี้... พระพรของพระเจ้านั้นเป็นบุญกุศลของเรา" (นักบุญออกัสติน บทเทศน์ ข้อ 298,45 : PL 38,1367)

2010เนื่องจากว่า เกี่ยวกับพระหรรษทานนั้น ความริเริ่มเป็นของพระเจ้า ไม่มีใครสมควรได้รับพระหรรษทานก่อน พระหรรษทานเป็นที่มาของการกลับใจ ของการอภัยบาปและความชอบธรรม  ภายใต้การดลใจของพระจิตเจ้าและความรัก  เราจึงสามารถได้รับพระหรรษทานที่เป็นประโยชน์ต่อการชำระตนให้ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเพิ่มพระหรรษทานและความรัก  เพื่อบรรลุถึงชีวิตนิรันดร์เพื่อเราและคนอื่น แม้สิ่งดีฝ่ายโลก เช่น สุขภาพอนามัยและมิตรภาพ เราสามารถได้มาโดยปฏิบัติตามพระดำริของพระเจ้า พระหรรษทานและสิ่งประเสริฐเหล่านี้เป็นเป้าหมายของการอธิษฐานแบบคริสตชน การอธิษฐานนั้นทำให้เราได้รับพระหรรษทานที่เราต้องการเพื่อกิจการที่เป็นบุญกุศล

2011ความรักของพระคริสตเจ้าเป็นท่อธารแห่งบุญกุศลในตัวเราต่อพระพักตร์พระเจ้า พระหรรษทานรับประกันลักษณะเหนือธรรมชาติของการกระทำของเราโดยผูกพันเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้าด้วยความรักที่กระตือรือร้น และผลที่ตามมา เป็นบุญกุศลของเขาต่อพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้าเพื่อนมนุษย์    บรรดานักบุญมักมีความสำนึกที่สดชื่น ที่บุญกุศลของท่านเป็นพระหรรษทานบริสุทธิ์

ภายหลังการเนรเทศในโลก ข้าพเจ้าหวังจะเชยชมพระองค์ในแผ่นดินบ้านเกิดอย่างเป็นสุข แต่ข้าพเจ้าไม่ต้องการเพิ่มสะสมบุญกุศลบนฟ้าสวรรค์ ข้าพเจ้าต้องการทำงานเพื่อความรักต่อพระองค์เท่านั้น... พอถึงพลบค่ำแห่งชีวิตนี้แล้ว ข้าพเจ้าจะปรากฏต่อพระพักตร์พระองค์ด้วยมือเปล่า เพราะข้าพเจ้าไม่ขอร้องพระองค์ที่จะพิจารณาผลงานของข้าพเจ้า พระเจ้าข้า ความยุติธรรมทั้งหลายของเรานั้นมีมลทินต่อสายพระเนตรของพระองค์ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงปรารถนาสวมชุดความยุติธรรมของพระองค์และขอรับการเป็นกรรมสิทธิ์ในตัวพระองค์จากความรักของพระองค์ตลอดนิรันดร์(นักบุญเทเรซา แห่งลีซีเออ) ถ