หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. พระหรรษทาน

1996ความชอบธรรมของเรานั้นมาจากพระหรรษทานของพระเจ้า พระหรรษทานเป็นความโปรดปราน และความช่วยเหลือที่ให้เปล่าที่เราไม่สมควรได้รับ ซึ่งพระเจ้าทรงประทานแก่เราเพื่อให้เราตอบสนองต่อการเชื้อเชิญของพระองค์ กลายเป็นบุตรของพระเจ้า เป็นบุตรบุญธรรม มีส่วนร่วมในพระธรรมชาติของพระเจ้า และได้รับชีวิตนิรันดร์ (เทียบ ยน.1:12-18; 17:3; รม.8:14-17; 2ปต.1:3-4)]

1997พระหรรษทานคือการมีส่วนในชีวิตของพระเจ้า แนะนำเราให้เข้าชิดสนิทกับชีวิตพระตรีเอกภาพโดยทางศีลล้างบาป คริสตชนมีส่วนร่วมในพระหรรษทานของพระคริสตเจ้า ผู้เป็นศีรษะแห่งพระกายทิพย์ ในฐานะ "บุตรบุญธรรม"    บัดนี้เขาสามารถเรียกพระเจ้าว่า "พระบิดา" ในความผูกพันกับพระบุตรแต่องค์เดียว เขาก็รับชีวิตของพระจิตเจ้าซึ่งระบายความรักลงสู่เขาและผู้สร้างพระศาสนจักรขึ้นมา

1998กระแสเรียกสู่ชีวิตนิรันดร์นี้เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับความริเริ่มของพระเจ้าที่ให้เปล่าทั้งหมด เนื่องจากว่า พระองค์เท่านั้นสามารถเผยแสดงพระองค์และทรงประทานพระองค์เอง อยู่เหนือความสามารถของสติปัญญาและน้ำใจมนุษย์ เช่นเดียวกับสิ่งสร้างอื่นทั้งหลาย

1999พระหรรษทานของพระคริสตเจ้านั้นเป็นพระพรที่ให้เปล่า ซึ่งพระเจ้าทรงทำให้เรามีชีวิตของพระองค์ พระจิตเจ้าทรงระบายลงสู่วิญญาณของเรา เพื่อเยียวยารักษาเราจากบาปและทำให้บริสุทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระหรรษทานที่ทำให้บริสุทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ หรือนับถือพระเจ้า โดยได้รับในศีลล้างบาป พระหรรษทานในตัวเรานี้เป็นท่อธารแห่งผลงานการชำระให้บริสุทธิ์ (เทียบ ยน.4:14; 7:38-39)

"ดังนั้น ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสตเจ้า ผู้นั้นก็เป็นสิ่งสร้างใหม่ สภาพเก่าผ่านพ้นไป สภาพใหม่ได้เกิดขึ้นแล้ว ทุกสิ่งมาจากพระเจ้า พระองค์ทรงทำให้เราคืนดีกับพระองค์ เดชะพระคริสตเจ้า และทรงมอบภารกิจการคืนดีนี้ให้แก่เรา" (2คร.5:17-18)

2000พระหรรษทานศักดิ์สิทธิกรเป็นพระพรที่ได้รับเป็นประจำ (Habitual Grace)  เป็นความพร้อมที่มั่นคงและเหนือธรรมชาติซึ่งทำให้วิญญาณนั้นเองสมบูรณ์ ทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตร่วมกับพระเจ้าได้ ที่จะปฏิบัติด้วยความรักต่อพระองค์ พระหรรษทานศักดิ์สิทธิกรแตกต่างจากพระหรรษทานปัจจุบัน กล่าวคือ พระหรรษทานศักดิ์สิทธิกร หมายถึงความพร้อมถาวรที่จะดำเนินชีวิตและปฏิบัติตามการเรียกของพระเจ้า และพระหรรษทานปัจจุบัน (Actual Grace) ซึ่งเป็นการช่วยเหลือของพระเจ้าไม่ว่าตอนเริ่มกลับใจ หรือตอนช่วงระยะเวลางานแห่งการทำให้ศักดิ์สิทธิ์

2001การตระเตรียมของมนุษย์เพื่อรับพระหรรษทานเป็นงานของพระหรรษทาน ประการหลังนี้มีความจำเป็น    เพื่อกระตุ้นและค้ำจุนช่วยเหลือความร่วมมือของเราในการทำให้เกิดความชอบธรรมโดยอาศัยความเชื่อ และในการชำระตนให้โดยทางความรัก พระเจ้าทรงนำสิ่งซึ่งได้ทรงเริ่มต้นไปสู่ความสมบูรณ์ในตัวเรา "อันที่จริง พระองค์เริ่มต้นโดยกระทำในลักษณะที่เราต้องการ ด้วยการเข้ามาให้ความช่วยเหลือ พระองค์ทรงนำไปสู่ความสมบูรณ์โดยประสานงานกับการดำเนินการต่างๆ ของน้ำใจที่กลับใจแล้วของเรา" (นักบุญออกัสติน)

เราผู้ซึ่งกระทำงานด้วยเช่นกัน แต่เราทำโดยการให้ความร่วมมือกับพระเจ้า ผู้กระทำโดยทรงจัดเตรียมเราไว้ด้วยพระเมตตากรุณาของพระองค์ แต่พระองค์ทรงเตือนเราเพื่อรักษาเรา และจะทรงติดตามเราเพื่อให้เรากลายเป็นคนเข้มแข็งเช่นนักบุญ ทรงมาก่อนเราเพื่อเรียกเราและจะทรงติดตามเราเพื่อให้เราได้รับพระสิริ ทรงตักเตือนเราเพื่อให้เราเจริญชีวิตอย่างภักดีและทรงติดตามเราเพื่อให้เราดำเนินชีวิตกับพระองค์ชั่วนิรันดร์ เพราะปราศจากพระองค์แล้วเราทำอะไรไม่ได้เลย (PL 44,264)

2002ความริเริ่มอิสระของพระเจ้านั้นเรียกร้องการตอบสนองที่เสรีของมนุษย์ เพราะพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์เองโดยทรงประทานอำนาจที่จะรู้จักพระองค์และรักพระองค์โดยอิสระ วิญญาณสามารถเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวในความรักได้ด้วยความอิสระ พระเจ้าทรงสัมผัสและเปลี่ยนหัวใจของเราโดยตรง   พระองค์ได้ทรงจัดแรงดลใจไปสู่ความจริงและสิ่งดีงามซึ่งพระองค์เท่านั้นเป็นที่พอใจได้ในมนุษย์   คำสัญญาต่างๆ แห่ง "ชีวิตนิรันดร์" สนองตอบต่อแรงดลใจเช่นนั้นนอกเหนือไปจากความหวังทั้งปวง

หากท่านได้กระทำสิ่งที่ดีมากเสร็จแล้ว... ท่านได้พักผ่อนในวันที่เจ็ด เป็นคำทำนายซึ่งกล่าวในหนังสือของท่านว่า เมื่อกระทำงานที่ดีแล้ว แน่นอนทีเดียวเราจะหยุดพักผ่อนในพระองค์ในวันสับบาโตแห่งชีวิตนิรันดร์ (นักบุญออกัสติน PL 32,868; เทียบ ปฐก.1:31)

2003พระหรรษทานนั้นเป็นพระพรแรกและดีเลิศของพระจิตเจ้า ผู้ทำให้เราชอบธรรมและศักดิ์สิทธิ์ แต่พระหรรษทานนั้นยังรวมถึงพระพรต่างๆ ซึ่งพระจิตเจ้าทรงประทานแก่เราเพื่อให้เราติดต่อเชื่อมโยงกับผลงานของพระองค์ เพื่อทำให้เราสามารถให้ความร่วมมือกับความรอดพ้นของคนอื่นและการเจริญเติบโตของพระกายแห่งพระคริสตเจ้า และพระศาสนจักร เป็นพระหรรษทานแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์ พระพรเฉพาะแต่ละศีลศักดิ์สิทธิ์ นอกเหนือจากนี้เป็นพระหรรษทานพิเศษที่เรียกว่า "พระพรพิเศษ" (CHARISMS) เป็นศัพท์ภาษากรีกที่นักบุญเปาโลใช้ ซึ่งหมายถึง ความโปรดปราน พระพรที่ให้เปล่าการสร้างคุณความดี (เทียบ LG 12) บางครั้งมีลักษณะพิเศษ เช่น พระพรทำอัศจรรย์ หรือพูดภาษาต่างๆ พระพรเหล่านี้เป็นพระหรรษทานศักดิ์สิทธิกร มีไว้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของพระศาสนจักร พระพรเหล่านี้ทำหน้าที่บริการรับใช้ความรักซึ่งเสริมสร้างพระศาสนจักร (เทียบ 1คร.12)

2004เป็นการเหมาะสมที่จะระลึกถึงพระหรรษทานที่เป็นสถานภาพท่ามกลางพระหรรษทานพิเศษทั้งหลาย ซึ่งไปด้วยกันกับการใช้ความรับผิดชอบชีวิตคริสตชนและหน้าที่ศาสนบริการภายในพระศาสนจักร

เรามีพระพรพิเศษแตกต่างกันตามพระหรรษทานที่พระองค์ประทานให้ ผู้ที่ได้รับพระพรที่จะประกาศพระวาจา ก็จงใช้พระพรนั้นมากน้อยตามส่วนของความเชื่อของตน ผู้ที่ได้รับพระพรที่จะรับใช้ ก็จงรับใช้ไป ผู้ที่ได้รับพระพรที่จะสอน ก็จงสอนไป ผู้ที่ได้รับพระพรที่จะตักเตือน ก็จงตักเตือนไป ผู้ที่บริจาค ก็จงบริจาคด้วยความเอื้อเฟื้ออย่างจริงใจ ผู้ที่เป็นผู้นำ ก็จงทำหน้าที่ผู้นำด้วยความเอาใจใส่ ผู้ที่แสดงความเมตตากรุณา  ก็จงแสดงความเมตตากรุณาด้วยใจยินดี (รม.12:6-8)

2005เพราะเป็นของเหนือธรรมชาติ พระหรรษทานหลีกเลี่ยงจากประสบการณ์ของเรา และเราจะรู้ได้ด้วยความเชื่อเท่านั้น เพราะฉะนั้น เราไม่สามารถกำหนดพื้นฐานบนความรู้สึกของเราหรือบนผลงานของเรา เพื่อสรุปออกมาว่า เรามีความชอบธรรมและสามารถเอาตัวรอด (เทียบ DS 1533-1534) อย่างไรก็ตาม ตามพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า "ท่านสามารถรู้จักเขาได้เพราะผลของเขา" (มธ.7:20) การพิจารณาคุณความดีของพระเจ้าในชีวิตของเราและชีวิตของนักบุญนั้น มีการรับประกันแก่เราว่า พระหรรษทานกำลังปฏิบัติการในตัวเราและกระตุ้นเราให้มีความเชื่อมากยิ่งขึ้นเสมอ

เราพบท่าทีที่แสดงความพอใจในคำตอบของนักบุญโยน ออฟ อาร์ค ที่ตอบคำถามลวงของผู้พิพากษา   ท่านนักบุญถูกถามว่า ท่านรู้หรือไม่ว่าอยู่ในพระหรรษทานของพระเจ้า ท่านก็ตอบว่า "ถ้าไม่มี พระเจ้าก็ทรงพระประสงค์ให้เรามีพระหรรษทาน ถ้ามี ก็ขอให้เป็นพระประสงค์ให้ดิฉันอยู่ในพระหรรษทาน" (การไต่สวน น.โยน ออฟ อาร์ค)