หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

บทที่ 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ความรอดของพระเจ้า : กฎและพระหรรษทาน

1949มนุษย์ได้รับเรียกให้มาสู่บรมสุข แต่ได้รับบาดแผลเพราะบาป จึงมีความต้องการความรอดของพระเจ้า ความช่วยเหลือของพระเจ้านั้นมาถึงมนุษย์ในพระคริสตเจ้าโดยอาศัยกฎซึ่งแนะนำมนุษย์และพระหรรษทานซึ่งคอยให้ความช่วยเหลืออยู่

"จงออกแรงด้วยความเกรงกลัวจนตัวสั่นเพื่อให้รอดพ้นเถิด พระเจ้าทรงกระทำงานอยู่ในท่าน เพื่อให้ท่านมีทั้งความปรารถนาและความสามารถที่จะทำตามพระประสงค์ " (ฟป.2:12-13)