หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

1943สังคมรับประกันความยุติธรรมทางสังคมโดยกำหนดให้เงื่อนไขต่างๆ ซึ่งเอื้ออำนวยต่อสมาคมและปัจเจกบุคคลให้ได้รับสิ่งซึ่งเขามีสิทธิที่จะได้

1944ความเคารพนับถือต่อบุคคลนั้นนำไปสู่การพิจารณาคนอื่นว่าเป็น "คนอื่นเป็นเหมือนตนเอง" ความเคารพนั้นก่อให้เกิดความนับถือสิทธิพื้นฐานซึ่งได้รับมาจากศักดิ์ศรีพื้นฐานของบุคคล

1945 ความเท่าเทียมกันของมวลมนุษย์นั้นสนใจศักดิ์ศรีส่วนบุคคล และสิทธิซึ่งได้รับมาจากศักดิ์ศรีนั้น

1946ความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นแผนการของพระเจ้า ผู้ทรงพระประสงค์ให้เราพึ่งพาซึ่งกันและกัน ความแตกต่างนั้นควรสนับสนุนเมตตาธรรม

1947ศักดิ์ศรีที่เสมอกันของมนุษย์นั้นเรียกร้องความพยายามให้ลดความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกินขอบเขต  ศักดิ์ศรีนั้นผลักดันให้รีบขจัดความไม่เท่าเทียมกันที่อยุติธรรม

1948ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้นเป็นคุณธรรมคริสตชนอย่างเด่นชัด ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำให้เกิดการแบ่งปันสิ่งประเสริฐฝ่ายจิตใจและฝ่ายวัตถุไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน