หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

 1890มีความละม้ายคล้ายคลึงกันบ้างระหว่างความผูกพันแห่งพระบุคคลและภราดรภาพ ซึ่งมวลมนุษย์ต้องสร้างขึ้นท่ามกลางพวกเขา

1891มนุษย์มีความต้องการชีวิตสังคม  เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับธรรมชาติของตน    สังคมบางแห่งเช่นครอบครัวและรัฐที่เจริญแล้ว เป็นสังคมที่ตอบสนองธรรมชาติของมนุษย์ได้โดยตรงกว่า

1892 "มนุษย์... ซึ่งโดยธรรมชาติต้องการอยู่เป็นสังคมอย่างเด็ดขาดนั้น ย่อมเป็นและต้องเป็นหัวใจและจุดมุ่งหมายของสถาบันสังคมทุกอย่าง" (พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 25)

1893ควรให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมที่กว้างขวางให้กับสมาคมต่างๆ และสถาบัน

1894ตามหลักการแห่งการช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นรัฐ หรือสังคมแห่งที่ใหญ่กว่า  ควรมีความคิดริเริ่มและต้องรับผิดชอบ และของบุคคล และในฐานะเป็นคนกลาง

1895สังคมต้องเอื้ออำนวยการปฏิบัติคุณธรรม   ไม่ทำตนเป็นอุปสรรค   ต้องดลใจให้มีอันดับค่านิยมที่ถูกต้อง

1896ที่ใดซึ่งบาปทำให้บรรยากาศทางสังคมสับสน จำเป็นต้องทำการเรียกร้องให้กลับใจ    และขอพระหรรษทานของพระเจ้า  ความรักกระตุ้นให้มีการปรับปรุงที่ถูกต้อง ไม่มีวิธีแก้ปัญหาสังคมนอกเหนือไปจากพระวรสาร (การเฉลิมฉลองปีที่ 100 ข้อ 3,5)