หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

 1870 "พระเจ้าได้ทรงปล่อยให้มนุษย์ทุกคนไม่เชื่อฟังพระองค์ เพื่อจะได้แสดงพระกรุณา" (รม.11:32)

1871บาปเป็น "ถ้อยคำ การกระทำ หรือความต้องการที่ตรงข้ามกับธรรมบัญญัตินิรันดร์" เป็นการทำเคืองพระทัยพระเจ้า  ลุกขึ้นต่อต้านพระเจ้าโดยไม่เชื่อฟัง ซึ่งตรงข้ามกับความนบนอบเชื่อฟังของพระคริสตเจ้า

1872บาปเป็นการกระทำที่ขัดกับเหตุผล มันทำร้ายธรรมชาติของมนุษย์และทำลายการพึ่งพาอาศัยกันของมนุษย์

1873รากเหง้าของบาปทั้งปวงนั้นอยู่ในใจมนุษย์ ประเภทและความหนักของบาปวัดได้โดยพิจารณาถึงจุดประสงค์ของการกระทำเป็นสำคัญ

1874การเลือกโดยอิสระ นั่นคือ โดยรู้ตัวและเต็มใจ ทำสิ่งที่ขัดกับธรรมบัญญัติของพระเจ้าและจุดหมายสูงสุดของมนุษย์นั้น เป็นการกระทำบาปหนัก มันทำลายความรักในตัวเรา ซึ่งปราศจากสิ่งนี้ ความบรมสุขถาวรเป็นสิ่งเป็นไปไม่ได้  ถ้าไม่สำนึกผิด ก็นำไปสู่ความตายนิรันดร์

1875บาปเบา ทำให้เกิดความวุ่นวายทางศีลธรรมที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่ได้โดยทางความรักซึ่งทำให้เรามีชีวิตได้

1876การทำบาปซ้ำๆ ซากๆ แม้เป็นบาปเบา ก็ก่อให้เกิดพยศชั่ว ซึ่งทำให้เกิดบาปต้นได้