หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. พร และผลของพระจิตเจ้า

 1830ชีวิตทางศีลธรรมของคริสตชนนั้นได้รับการยกระดับขึ้นโดยพรของพระจิตเจ้า มีความพร้อมถาวร ซึ่งทำให้มนุษย์อ่อนน้อมที่จะถือตามการดลใจของพระจิตเจ้า

1831พรเจ็ดประการของพระจิตเจ้า คือ พระดำริ (wisdom) สติปัญญา (understanding) ความคิดอ่าน (counsel) ความเข้มแข็ง (fortitude) ความรู้ (knowledge) ความศรัทธา (piety)  และความยำเกรงพระเจ้า (fear of the Lord) พรเหล่านี้เป็นความไพบูลย์ในพระคริสตเจ้า บุตรแห่งกษัตริย์ดาวิด (เทียบ อสย.11:1-2) ผู้ได้รับพรของพระจิตเจ้าจะสมบูรณ์ครบครัน ว่านอนสอนง่าย พร้อมที่จะนบนอบต่อการดลใจของพระเจ้า

ขอพระจิตเจ้าอันประเสริฐของพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ไปตามวิถีอันราบเรียบ (สดด.143:10)

ใครๆ ที่มีพระจิตของพระเจ้าเป็นผู้นำ ก็เป็นบุตรของพระเจ้า... เมื่อเราเป็นบุตร เราก็เป็นทายาทด้วย เป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสตเจ้า (รม.8:14,17)

1832ผลของพระจิตเจ้าคือความสมบูรณ์ซึ่งพระจิตทรงประทานแก่เรา เป็นเสมือนผลแรกแห่งพระสิริถาวร ธรรมประเพณีของพระศาสนจักรนับได้สิบสองประการ ได้แก่ ความรัก ความชื่นชมยินดี ความสงบ ความอดทน ความเมตตากรุณา ความใจดี ความซื่อสัตย์ ความอ่อนโยน การรู้จักควบคุมตนเอง ความบริสุทธิ์ (กท.5:22-23)