หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. ความบรมสุขแบบคริสตชน

1720พันธสัญญาใหม่ใช้หลายสำนวนอธิบายถึงลักษณะของบรมสุขที่พระเจ้าทรงเรียกมนุษย์ไปสู่

 การมาถึงของอาณาจักรพระเจ้า

คติภาพของพระเจ้า "ผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า" (มธ.5:8)

การเข้าสู่ความปิติยินดีขององค์พระเจ้า (มธ.25:21-23) การเข้าสู่การพักผ่อนของพระเจ้า (เทียบ ฮบ.4:7-11)

ที่นั่นเราจะพักผ่อนและแลเห็น เราจะเห็นและจะรัก เราจะรักและจะสรรเสริญ นี่แหละ สิ่งซึ่งจะเป็นวาระสุดท้ายไม่มีสิ้นสุด      และเราจะมีจุดหมายอะไรอย่างอื่นอีกถ้าไม่บรรลุถึงพระราชัย ซึ่งไม่มีที่สิ้นสุด (นักบุญออกัสติน)

1721อันที่จริง พระเจ้าได้ทรงสร้างเรามาเพื่อให้รู้จักรักและรับใช้พระองค์ และโดยประการฉะนี้เราก็บรรลุถึงสวรรค์    ความบรมสุขทำให้เรามีส่วนในธรรมชาติพระเจ้าและชีวิตนิรันดร (2ปต.1:4) มนุษย์เข้าสู่พระสิริของพระคริสตเจ้า (เทียบ รม.8:18) และในความชื่นชมยินดีแห่งชีวิตพระตรีเอกภาพด้วยบรมสุข

1722ความบรมสุขอยู่เหนือความเข้าใจและพละกำลังของมนุษย์ ความบรมสุขนั้นเป็นผลงานของพระพรของพระเจ้าที่ให้เปล่า เพราะเหตุนี้จึงกล่าวกันว่าอยู่เหนือธรรมชาติ เป็นพระคุณที่จัดการให้มนุษย์ร่วมส่วนในความปิติยินดีแบบพระเจ้า

"ผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า เป็นความจริง เพราะว่าความยิ่งใหญ่และพระสิริอันน่าพิศวงของพระองค์นั้น "มนุษย์จะไม่สามารถมองเห็นและยังคงมีชีวิต" เพราะพระบิดาไม่อาจเป็นที่เข้าใจได้ แต่ด้วยความรักของพระเจ้าและคุณความดีของพระองค์ที่มีต่อเรา และเพราะพระองค์ทรงสรรพานุภาพ พระองค์จึงนำผู้ที่รักพระองค์ให้ได้รับสิทธิพิเศษสามารถเห็นพระองค์ได้...เนื่องจากว่า สิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์นั้น เป็นไปได้สำหรับพระเจ้า" (นักบุญอีเรเนอุส)

1723ความบรมสุขที่สัญญาไว้นั้นทำให้เราต้องตัดสินใจเลือกทางศีลธรรมอย่างมั่นใจ ความบรมสุขนั้นเชื้อเชิญเราให้ชำระใจเราให้บริสุทธิ์จากสัญชาตญาณชั่วร้าย และให้แสวงหาความรักของพระเจ้าเหนือสิ่งทั้งปวง บรมสุขสอนเราว่า ความสุขแท้จริงนั้นไม่พบในความร่ำรวยหรือการอยู่ดีกินดี ในเกียรติยศชื่อเสียงของมนุษย์หรือในอำนาจ หรือในความสำเร็จของมนุษย์ อย่างไรก็ดี มันอาจเป็นประโยชน์ เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะ หรือในสิ่งสร้างต่างๆ เหล่านี้ไม่สามารถพบความสุขแท้ได้นอกจากในพระเจ้าเท่านั้น    ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งความดีทั้งปวงและความรักทั้งมวล

ทุกคนต่างยกย่องความร่ำรวย ผู้คนมากมายนับถือและยกย่องความร่ำรวยโดยไม่รู้ตัว มนุษย์วัดความสุขด้วยความร่ำรวย และถือว่าคนที่ร่ำรวยคือคนที่มีเกียรติ...    มันเป็นการยกย่องที่มีผลมาจากความเชื่อภายในว่า หากเขาร่ำรวย เขาก็สามารถจะทำอะไรก็ได้ ความร่ำรวยเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งในยุคของเรา เทพเจ้าอีกองค์หนึ่งคือ การมีชื่อเสียง หรือการเป็นที่รู้จักทั่วโลก ที่เราเรียกว่า "บุคคลในข่าว"    แล้วก็นึกเอาว่า  นี่คือความยิ่งใหญ่และพื้นฐานของความน่าเคารพ  (จอห์น เฮนรี่ นิวแมน)

1724พระบัญญัติสิบประการ บทเทศน์บนภูเขา และคำสอนของอัครสาวกบรรยายให้เราเห็นถึงหนทางต่างๆ ซึ่งนำไปสู่พระราชัยสวรรค์ ด้วยความช่วยเหลือจากพระหรรษทานของพระจิตเจ้า เราปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ทีละเล็กทีละน้อยในกิจการประจำวัน ด้วยอำนาจแห่งพระวาจาของพระคริสตเจ้า เราค่อยๆ บังเกิดผลบรรลุถึงพระสิริของพระเจ้าในพระศาสนจักร (เทียบ เรื่องผู้หว่าน มธ.13:3-23)