หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

1710"พระคริสตเจ้า... ได้แสดงตัวมนุษย์ให้มนุษย์เห็นอย่างเต็มที่ และได้เผยให้มนุษย์รู้ถึงกระแสเรียกอันสูงสุดของเขา" (พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 22.1)

1711มนุษย์ประกอบด้วยวิญญาณจิต สติปัญญา และน้ำใจอิสระ มนุษย์มาจากพระเจ้าและถูกกำหนดไว้เพื่อความสุขนิรันดร์ มนุษย์บรรลุถึงความสมบูรณ์ของตนเองใน "การแสวงหา" และรักความจริงและความดี    (พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 15:2)

1712ในตัวมนุษย์ อิสรภาพที่แท้จริง "เป็นเครื่องหมายอันเด่นชัดแห่งพระฉายาลักษณ์ของพระเป็นเจ้า" (พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 17)

713มนุษย์ต้องปฏิบัติตามกฎศีลธรรม ซึ่งเร่งเร้าให้เขา "ประกอบความดี และหลีกหนีความชั่ว" กฎนี้กังวานอยู่ในมโนธรรมของเขา

1714ธรรมชาติของมนุษย์มีบาดแผลจากบาปกำเนิด ในการใช้เสรีภาพ มนุษย์จึงอยู่ภายใต้ความผิดหลง และโน้มเอียงไปในทางชั่ว

1715ใครเชื่อในพระคริสตเจ้าก็มีชีวิตใหม่ในพระจิตเจ้า ชีวิตทางศีลธรรมก็จะเจริญเติบโตขึ้นในพระหรรษทานและบรรลุถึงความสมบูรณ์ในพระสิริบนฟ้าสวรรค์