หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

บทที่ 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ศักดิ์ศรีของมนุษย์

1700ศักดิ์ศรีของมนุษย์นั้นหยั่งรากลึกลงในการสร้างตามพระฉายาลักษณ์ของพระเป็นเจ้า (มาตรา 1) กระแสเรียกของมนุษย์สมบูรณ์เมื่อมุ่งสู่บุญลาภของพระเจ้า (มาตรา 2) หลักของการเป็นมนุษย์นั้นต้องควบคุมตนเองและมุ่งสู่ความสมบูรณ์นี้อย่างเสรี (มาตรา 3) พร้อมกับการกระทำที่เสรีของมนุษย์ (มาตรา 4) มนุษย์นั้นปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับสิ่งประเสริฐที่พระเจ้าสัญญาไว้หรือไม่ (มาตรา 5) และมีมโนธรรมทางศีลธรรมรับรอง (มาตรา 6) มนุษย์มีส่วนสนับสนุนสร้างขึ้นมาโดยตนเองสู่การเจริญเติบโตภายใน พวกเขาใช้ชีวิตฝ่ายจิตและความรู้สึกทั้งหมดเป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนานี้ มนุษย์ก็ก้าวหน้าในคุณธรรมด้วยความช่วยเหลือของพระหรรษทาน (มาตรา 7) หลีกเลี่ยงบาป และถ้ากระทำบาปไปก็มีความไว้วางใจในพระเมตตากรุณาของพระบิดาของเราบนฟ้าสวรรค์ (มาตรา 8)เหมือนลูกล้างผลาญ (ลก.15:11-32) มนุษย์ก็บรรลุถึงความรักสมบูรณ์ด้วยประการฉะนี้