หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. การเลือกให้สอดคล้องกับมโนธรรม

3. การเลือกให้สอดคล้องกับมโนธรรม

1786เมื่อเผชิญกับข้อเลือกทางศีลธรรม มโนธรรมสามารถทำการวินิจฉัยตัดสินได้อย่างถูกต้องเมื่อดุลพินิจนั้นสอดคล้องกับเหตุผลและกฎพระเจ้า หรือในทางกลับกันดุลพินิจนั้นอาจผิดพลาดได้ เมื่อมโนธรรมวินิจฉัยตัดสินโดยเมินเหตุผลและกฎพระเจ้า

1787บางครั้งมนุษย์เผชิญกับสถานการณ์ซึ่งทำให้การวินิจฉัยทางศีลธรรมไม่มั่นใจและตัดสินใจลำบาก แต่เขาก็ต้องแสวงหาสิ่งที่ถูกต้องและดีเสมอ และใคร่ครวญดูน้ำพระทัยพระเจ้าตามที่ปรากฏในกฎพระเจ้า

1788เพื่อจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว มนุษย์จึงขวนขวายในการตีความหมายของข้อมูลจากประสบการณ์และสัญญาณแห่งกาลเวลา ซึ่งก็จะได้รับความช่วยเหลือจากฤทธิ์กุศลของความฉลาดรอบคอบ อาศัยคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ และด้วยความช่วยเหลือจากองค์พระจิตและพระพรต่างๆ ของพระจิต

1789ระเบียบบางอย่างที่ใช้ในทุกกรณี

ห้ามทำความชั่วเพื่อหวังให้เกิดผลดีจากความชั่วนั้น

กฎทอง : "สิ่งใดที่ท่านอยากให้คนอื่นทำต่อท่าน ก็พึงกระทำสิ่งนั้นแก่เขา"

ความรักต้องมาจากพื้นฐานการเคารพต่อคนอื่นและมโนธรรมของเขา "ถ้าท่านทำบาปต่อพี่น้องและทำร้ายมโนธรรมอันอ่อนไหวของเขา ท่านก็ย่อมทำบาปต่อพระคริสตเจ้าเอง" (1คร.8:12) ดังนั้น "เป็นการดีที่จะ... งดทุกสิ่งที่เป็นเหตุทำให้พี่น้องของท่านไม่สบายใจ" (รม.14:21)