หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

1771คำว่า "passion" หมายถึงความพอใจ หรืออารมณ์ มนุษย์รู้จักความดี และสงสัยความชั่วโดยทางอารมณ์ถ

1772ความปรารถนาที่สำคัญได้แก่ ความรัก ความเกลียด ความต้องการและความกลัว ความปิติยินดีความเศร้าเสียใจและความโกรธ

1773ในความปรารถนานั้นถ้าเป็นการกระทำของประสาทสัมผัส ไม่ใช่ทั้งความดีและความชั่วทางศีลธรรม แต่อยู่ในมาตรการซึ่งขึ้นกับเหตุผลและน้ำใจ ซึ่งจะบอกว่าดีหรือชั่วจากการกระทำนั้น

1774อารมณ์และความรู้สึก สามารถรับไว้ในคุณธรรม หรือแปรเปลี่ยนไปเป็นพยศชั่วได้

1775ความสมบูรณ์ของสิ่งดีงามทางศีลธรรมนั้นมีอยู่  เมื่อมนุษย์ไม่ได้ถูกชักนำไปสู่สิ่งดีงามโดยน้ำใจเท่านั้น แต่โดย "ใจ" ของเขาด้วย