หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

1743พระเจ้า "ทรงปล่อย" มนุษย์ให้ "ตัดสินใจทำดีหรือชั่ว" (เทียบ บสร.15:14) เพื่อเขาจะได้แสวงหาพระผู้สร้างของตนโดยเสรีและบรรลุถึงความสมบูรณ์ที่เป็นสุขด้วยประการฉะนี้

1744เสรีภาพนั้นคืออำนาจที่จะกระทำหรือไม่กระทำ และที่จะดำเนินกิจกรรมอิสระด้วยตนเอง เสรีภาพบรรลุถึงความสมบูรณ์ในการกระทำเมื่อมุ่งสู่พระเจ้า องค์ความดีสูงสุด

1745เสรีภาพระบุถึงการกระทำที่เป็นของมนุษย์โดยเฉพาะ ทำให้เป็นมนุษย์ที่มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนซึ่งกระทำโดยเจตนา การกระทำที่อิสระของมนุษย์นั้นเป็นของตนเองโดยเฉพาะ

1746ความรับผิดชอบในการกระทำนั้นอาจทำให้ลดน้อยลงไปหรือหมดสภาพไปเพราะความไม่รู้ การใช้กำลัง ความกลัว และองค์ประกอบอื่นๆ ทางจิตวิทยาหรือสังคม

1747สิทธิที่จะใช้เสรีภาพนั้นเป็นข้อเรียกร้องที่แยกจากศักดิ์ศรีของมนุษย์ไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องศาสนาและศีลธรรม แต่การใช้เสรีภาพนั้นไม่ได้หมายความว่ามีสิทธิที่จะพูดหรือทำอะไรก็ได้ตามใจนึก

1748"พระคริสตเจ้าได้ทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้ว ฉะนั้นจงยืนหยัดมั่นคง และอย่าเข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกเลย"  (กท.5:1)