หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ความศรัทธาที่ประชาชนนิยม

1674นอกเหนือจากพิธีกรรมของศีลศักดิ์สิทธิ์และสิ่งคล้ายศีลแล้ว คำสอนต้องคำนึงถึงรูปแบบความศรัทธาภักดีแบบอื่นๆ และความศรัทธาทางศาสนาที่สัตบุรุษนิยมกัน ความรู้สึกทางศาสนาของคริสตชนในทุกกาลสมัยนั้น มีการแสดงออกในหลายรูปแบบ ซึ่งห้อมล้อมชีวิตทางศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร เช่น การให้ความนับถือพระธาตุ การไปเยี่ยมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ การจาริกแสวงบุญ การแห่ การเดินรูปสิบสี่ภาค การรำทางศาสนา ลูก-ประคำ เหรียญรูปพระ ฯลฯ (เทียบ สังคายนานีเชอา II : DS 601;603)

1675กิจศรัทธาเหล่านี้เป็นการสืบทอดชีวิตทางพิธีกรรมของพระศาสนจักร แต่ไม่ทดแทนกัน  "ควรจะจัดกิจศรัทธาเหล่านี้ให้สอดคล้องกับเทศกาลพิธีกรรม ตรงกับพิธีกรรมและสืบเนื่องมาจากพิธีกรรมทางใดทางหนึ่ง และนำประชาชนไปยังพิธีกรรมด้วย เพราะที่จริง พิธีกรรมในตัวเองก็ประเสริฐกว่ากิจศรัทธาใดๆ ทั้งสิ้น" (พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ข้อ 13.3)

1676การแยกแยะทางการอภิบาลเพื่อสนับสนุนและเอื้อต่อกิจศรัทธานั้นเป็นสิ่งจำเป็น และบางครั้งก็เพื่อชำระให้บริสุทธิ์ และทำให้ความหมายทางศาสนาได้ถูกต้อง ซึ่งการเน้นให้ความศรัทธาเช่นนั้นเพื่อช่วยสัตบุรุษให้ก้าวหน้าในการรู้จักธรรมล้ำลึกแห่งพระคริสตเจ้า (เทียบ การสอนคำสอนในยุคปัจจุบัน ข้อ 54) การปฏิบัติกิจศรัทธานั้นให้อยู่ภายใต้การดูแลและการตัดสินของพระสังฆราชและกฎเกณฑ์ทั่วไปของพระศาสนจักร

ในแก่นของกิจศรัทธานั้น ในสาระสำคัญแล้วเป็นการรวมค่านิยมซึ่งตอบสนองคำถามสำคัญของชีวิตความเป็นอยู่ด้วยความปรีชาฉลาดแบบคริสตชน ความหมายที่ดี ที่น่านิยมสำหรับคริสตชน คือข้อเท็จจริงที่สามารถเป็นข้อสรุปเพื่อความอยู่รอด ซี่งความหมายนั้นรวมเรื่องพระเจ้าและมนุษย์เข้าด้วยกันในลักษณะสร้างสรรค์ พระคริสตเจ้าและพระนางมารีอา จิตและร่างกาย สหพันธ์และสถาบัน บุคคลและชุมชน ความเชื่อและประเทศชาติ สติปัญญาและความรู้สึก ความปรีชาฉลาดนี้เป็นลัทธิมนุษยนิยมแบบคริสตชน ซึ่งยืนยันศักดิ์ศรีของการเป็นอยู่ที่หยั่งรากลึกในฐานะบุตรของพระเจ้า ฟื้นฟูความเป็นพี่น้องกันขั้นพื้นฐาน สอนประชาชนให้วางตัวให้สอดคล้องกับธรรมชาติและให้เข้าใจการงาน และเสนอเหตุผลจูงใจที่จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความยินดี และความสงบ ทั้งที่ๆ มีชีวิตอยู่ท่ามกลางความยากลำบาก ความฉลาดรอบรู้นี้ยังเป็นหลักการแยกแยะสำหรับประชาชน เป็นสัญชาตญาณแห่งพระ- วรสาร ซึ่งทำให้เขารับรู้ทันทีว่าพระวรสารมาเป็นอันดับแรกในพระศาสนจักร และเมื่อประชาชนนั้นรู้สึกว่างเปล่าเมื่อเขาไปสนใจในสิ่งอื่น (เทียบ การประกาศพระวรสารในโลกปัจจุบัน ข้อ 48)