หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ลักษณะพิเศษของสิ่งคล้ายศีล

 1668สิ่งคล้ายศีลนั้นพระศาสนจักรตั้งขึ้นเพื่อทำให้ศาสนบริการของพระศาสนจักรบางสถานภาพของชีวิต สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมากของชีวิตคริสตชนศักดิ์สิทธิ์อย่างไร ก็ทำให้การใช้ของที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้น ตามการตัดสินใจทางการ-อภิบาลของพระสังฆราชสามารถตอบสนองต่อความต้องการ วัฒนธรรมและประวัติ-ศาสตร์ของประชากรคริสตชนของภูมิภาคหนึ่ง หรือยุคหนึ่ง สิ่งคล้ายศีลนั้นประกอบด้วยการอธิษฐานเสมอ และติดตามด้วยเครื่องหมายที่กำหนดไว้อย่างไรอย่างหนึ่ง เช่น การปกมือ เครื่องหมายกางเขน การพรมน้ำเสก (ซึ่งอ้างอิงถึงศีลล้างบาป)

1669สิ่งคล้ายศีลได้รับจากสังฆภาพแห่งศีลล้างบาป ผู้รับศีลล้างบาปทุกคนได้รับเรียกให้ได้รับ "การอวยพร" และเพื่ออวยพร  (เทียบ ปฐก.12:2; ลก.6:28; รม.12:14; 1ปต.3:9)  เพราะเหตุนี้ ฆราวาสยังสามารถเป็นประธานการให้พรบางประการ หากการอวยพรมุ่งถึงชีวิตพระ-ศาสนจักรและศีลศักดิ์สิทธิ์ การเป็นประธานนั้นก็สงวนไว้ให้กับศาสนบริกรที่ได้รับศีลบวช (เทียบ พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ข้อ 79, กฎหมายฯ ม.1168)

1670สิ่งคล้ายศีลไม่ให้พระหรรษทานของพระจิตเจ้าตามลักษณะของศีลศักดิ์สิทธิ์ แต่โดยอาศัยการอธิษฐานของพระศาสนจักร สิ่งคล้ายศีลก็ตระเตรียมเราที่จะรับพระหรรษทานและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือด้วย "สำหรับสัตบุรุษที่เตรียมตัวดี เหตุการณ์เกือบทุกอย่างในชีวิตของเขาก็ศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยพระหรรษทานของพระเจ้า ซึ่งสืบเนื่องมาจากธรรมล้ำลึกปัสกาแห่งพระมหาทรมาน การสิ้นพระชนม์และการกลับเป็นขึ้นมาของพระคริสตเจ้าเพราะฤทธิ์ของศีลศักดิ์สิทธิ์และสิ่งคล้ายศีลทุกประการมาจากพระองค์ ดังนี้ การใช้วัตถุสิ่งของอย่างถูกต้องจึงมุ่งไปยังความศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์และการสรรเสริญพระเจ้า" (พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ข้อ 61)