หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

 

ศาสนบริกรแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์นี้

 

ผลของศีลศักดิ์สิทธิ์

 

พระคุณการุณย์

 

โทษของบาป

 

ในสหพันธ์นักบุญ

 

การได้รับพระคุณการุณย์ของพระเจ้าโดยทางพระศาสนจักร

 

การประกอบพิธีศีลอภัยบาป

 

โดยสรุป

มาตรา 5การเจิมคนป่วย

 

พื้นฐานในแผนการแห่งความรอด

 

คนป่วยต่อพระพักตร์พระเจ้า

 

พระคริสตเจ้า - นายแพทย์ผู้รักษา

 

ศีลเจิมคนป่วย

 

ใครรับและใครให้โปรดศีลนี้?

 

ประกอบศีลเจิมคนไข้อย่างไร?

 

ผลของการประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์นี้

 

ศีลเสบียง (VIATICUM) ศีลประการสุดท้ายของคริสตชน

 

โดยสรุป

บทที่ 3  ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่เสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน

มาตรา 6ศีลบรรพชา

 

ทำไมศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ชื่อว่า "ศีลบรรพชา"?

 

ศีลบรรพชาในแผนการแห่งความรอด

 

สามอันดับแห่งศีลบรรพชา

 

การประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์นี้

 

ใครสามารถโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์นี้?

 

ใครสามารถรับศีลศักดิ์สิทธิ์นี้?

 

ผลของศีลบรรพชา

 

โดยสรุป

มาตรา 7ศีลสมรส

 

การแต่งงานในแผนการของพระเจ้า

 

การประกอบพิธีสมรส

 

ความสมัครใจในการแต่งงาน

 

ผลของศีลสมรส

 

ผลประโยชน์และข้อเรียกร้องของความรักแห่งคู่สมรส

 

พระศาสนจักรภายในบ้าน

 

โดยสรุป