หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

ตอนที่ 2 :  ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการของพระศาสนจักร

บทที่ 1ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มชีวิตคริสตชน

มาตรา 1 ศีลล้างบาป

 

ศีลล้างบาปในแผนการณ์แห่งความรอด

 

ประกอบพิธีศีลล้างบาปอย่างไร?

 

ใครสามารถรับศีลล้างบาปได้?

 

ใครสามารถโปรดศีลล้างบาปได้?

 

ความจำเป็นของศีลล้างบาป

 

พระหรรษทานของศีลล้างบาป

 

โดยสรุป

มาตรา 2ศีลกำลัง

 

ศีลกำลังในระบบแห่งความรอด

 

สัญลักษณ์และพิธีของศีลกำลัง

 

ผลที่ตามมาของศีลกำลัง

 

ใครสามารถรับศีลศักดิ์สิทธิ์นี้?

 

ศาสนบริกรของศีลกำลัง

 

โดยสรุป

มาตรา 3 ศีลมหาสนิท

 

ศีลมหาสนิท : บ่อเกิดและสุดยอดของชีวิตพระศาสนจักร

 

เราเรียกศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้ว่าอะไรบ้าง?

 

ศีลมหาสนิทในแผนการแห่งความรอด

 

การประกอบพิธีมิสซา

 

เครื่องบูชาศีลศักดิ์สิทธิ์ การขอบพระคุณ การรำลึก การประทับอยู่

 

งานเลี้ยงปัสกา

 

ศีลมหาสนิท "มัดจำแห่งสิริรุ่งโรจน์ที่จะมาถึง"

 

โดยสรุป

บทที่ 2ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเยียวยารักษา

มาตรา 4 ศีลอภัยบาปและการคืนดี

 

เราเรียกศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ว่าอะไร?

 

ทำไมศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดีจึงมาภายหลังศีลล้างบาป?

 

การกลับใจของผู้รับศีลล้างบาป

 

การเป็นทุกข์เสียใจ

 

รูปแบบต่างๆ ของการใช้โทษบาปในชีวิตคริสตชน

 

ศีลอภัยบาปและการคืนดี

 

กิจการของผู้สารภาพบาป