หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. ทำไมศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดีจึงมาภายหลังศีลล้างบาป?

 1425"ท่านได้รับการชำระล้างแล้ว ท่านได้รับความศักดิ์สิทธิ์แล้ว ท่านได้รับความชอบธรรมแล้ว เดชะพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า และเดชะพระจิตของพระเจ้าของเรา" (1คร.6:11) เราต้องรู้จักคุณค่าความยิ่งใหญ่แห่งพระพรของพระเจ้าผู้ทรงประทานศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มชีวิตคริสตชนแก่เรา เพื่อจะเข้าใจถึงขั้นที่ว่า ผู้ "สวมพระคริสต-เจ้าไว้" (กท.3:27) ต้องแยกจากบาป แต่นักบุญยอห์น อัครสาวกกล่าวว่า "ถ้าเรากล่าวว่าเราไม่มีบาป เรากำลังหลอกตนเอง และความจริงไม่อยู่ในเรา" (1ยน.1:8) และองค์พระ-  ผู้เป็นเจ้าเองได้ทรงสอนเราให้สวดอธิษฐานว่า "โปรดอภัยบาปของข้าพเจ้าทั้งหลาย"   (ลก.11:3; มธ.6:12)  โดยโยงการให้อภัยซึ่งกันและกันกับพี่น้องที่ทำความไม่พอใจให้เราว่า พระเป็นเจ้าจะยกโทษเราเช่นกัน

1426การกลับใจมาหาพระคริสตเจ้า การเกิดใหม่โดยศีลล้างบาป เป็นพระพรของพระจิตเจ้า  พระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าที่ได้รับเป็นอาหารทำให้เรา "ศักดิ์สิทธิ์และปราศจากมลทิน" (อฟ.1:4) เสมือนเช่นพระศาสนจักรเอง เจ้าสาวของพระคริสตเจ้านั้น "ศักดิ์สิทธิ์และปราศจากมลทิน" (อฟ.5:27) ต่อพระพักตร์พระองค์  อย่างไรก็ตาม ชีวิตใหม่ที่ได้รับในการเริ่มชีวิตคริสตชนนั้นไม่ได้ขจัดความเปราะบางและความอ่อนแอตามธรรมชาติมนุษย์ ทั้งมิได้ขจัดความโน้มเอียงไปทางบาป ซึ่งธรรมประเพณีเรียกว่าตัณหา (concupiscence) อาศัยพระหรรษทานของพระคริสตเจ้าช่วย พวกเขาอาจพิสูจน์ตนเองในการต่อสู้ในชีวิตคริสตชน นี่เป็นเรื่องการต่อสู้เพื่อการกลับใจสู่ความศักดิ์สิทธิ์และชีวิตถาวร ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่หยุดที่จะทรงเรียกเรา (เทียบ สังคายนาแห่งเตรนท์ 1547, DS 1545, LG 40)