หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. เราเรียกศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ว่าอะไร?

1423เราเรียกว่าศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการกลับใจ (conversion)   เนื่องจากว่าศีลนี้ทำให้การที่พระเยซูเจ้าเรียกให้กลับใจนั้น เป็นจริงด้วยเครื่องหมาย เป็นการเดินกลับไปหาพระบิดา ซึ่งเขาได้เหินห่างจากพระองค์เพราะบาป (เทียบ มก.1:15; ลก.15:18) ได้แสดงในพิธีกรรม

เราเรียกว่าศีลแห่งการเป็นทุกข์กลับใจ (penance) เนื่องจากแสดงชัดเจนว่าพระเจ้าทรงรับการกระทำของคนบาปตามขั้นตอนของการกลับใจใช้โทษบาป

1424เราเรียกว่าศีลแห่งการสารภาพบาป (confession) เนื่องจากว่าการสารภาพบาปต่อหน้าพระสงฆ์ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ ในความหมายที่ลึกซึ้ง ศีลนี้ยังเป็น "การสารภาพ" การยอมรับรู้ และการสรรเสริญความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า   และพระเมตตากรุณาของพระองค์ต่อคนบาป

 เราเรียกว่าศีลอภัยบาป (forgiveness) เนื่องจากว่า โดยการยกบาปของพระสงฆ์ทางศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ พระเป็นเจ้าทรงประทาน "การอภัยและให้สันติ" แก่ผู้สำนึกผิด

 เราเรียกว่าศีลแห่งการคืนดี (reconciliation)   เพราะว่าศีลนี้ให้ความรักของพระเจ้าซึ่งคืนดีแก่คนบาป "จงยอมคืนดีกับพระเจ้าเถิด" (2คร.5:20) ผู้ซึ่งนำความรักเมตตากรุณาของพระเจ้ามาดำเนินชีวิตนั้นพร้อมที่จะตอบคำเชิญขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่กล่าวว่า "ไปคืนดีกับพี่น้องเสียก่อน แล้วจึงค่อยกลับมาถวายเครื่องบูชานั้น" (มธ.5:24)