หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

มาตรา 4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ศีลอภัยบาปและการคืนดี

1422"ส่วนคนที่เข้าไปรับศีลอภัยบาป เพราะพระเมตตากรุณาของพระเป็นเจ้า เขาก็ได้รับการอภัยบาปความผิดที่ได้กระทำต่อพระเป็นเจ้า และพร้อมกันนั้นเขาก็ได้รับการคืนดีกับพระศาสนจักรด้วย เพราะว่าการทำบาป ซึ่งคนเหล่านั้นได้ทำให้เป็นแผลเพราะบาปของตน คือ การทำร้ายพระศาสนจักร ซึ่งท่านก็พยายามแผ่เมตตาจิต ทำตนเป็นแบบอย่างและบำเพ็ญภาวนา" (พระศาสนจักร ข้อ 11;2)