หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

บทที่ 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเยียวยารักษา

 

1420มนุษย์รับชีวิตใหม่ของพระคริสตเจ้าโดยทางศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นชีวิตคริสตชน  บัดนี้เรามีชีวิตนี้ "ในภาชนะดินเผา" (2คร.4:7) เดี๋ยวนี้ชีวิตนี้ยังคง "ซ่อนอยู่กับพระคริสต-เจ้าในพระเจ้า" (คส.3:3) เรายังคงอยู่ใน "กระโจมที่เราอาศัยอยู่ในโลกนี้ เผชิญกับความทุกข์ทรมาน โรคภัยไข้เจ็บและความตาย (2คร.5:1)  ชีวิตใหม่ที่เป็นบุตรของพระเจ้านี้อาจอ่อนแอลง และจนกระทั่งสูญเสียไปอันเนื่องมาจากบาป

1421องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเยซูคริสตเจ้า แพทย์ฝ่ายวิญญาณและฝ่ายร่างกายของเรา ผู้ซึ่งได้ยกบาปให้คนง่อยและได้คืนสุขภาพทางกายแก่เขา (เทียบ มก.2:1-12)  ทรงพระประสงค์ให้พระศาสนจักรของพระองค์ดำเนินการต่อเนื่องงานแห่งการรักษาเยียวยาและช่วยให้รอด เดชะพระจิตเจ้า นี่เป็นจุดมุ่งหมายของศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเยียวยารักษาทั้งสองประการนี้ คือศีลอภัยบาปและศีลเจิมคนไข้