หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

 1406พระเยซูเจ้าตรัสว่า "เราเป็นปังทรงชีวิต ที่ลงมาจากสวรรค์ ใครที่กินปังนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไป... ผู้ที่กินเนื้อของเราและดื่มโลหิตของเราก็มีชีวิตนิรันดร... ก็ดำรงอยู่ในเราและเราก็ดำรงอยู่ในเขา" (ยน. 6:51,54,56)

1407ศีลมหาสนิทเป็นหัวใจและจุดสุดยอดของชีวิตของพระศาสนจักร เนื่องจากว่า พระคริสตเจ้าทรงเชื่อมโยงพระศาสนจักรและสมาชิกทั้งมวลของพระศาสนจักรของพระองค์ในศีลมหาสนิท กับเครื่องบูชาแห่งการสรรเสริญและการขอบพระคุณที่ถวายแด่พระบิดาเจ้าครั้งเดียวตลอดไปบนไม้กางเขน โดยทางเครื่องบูชานี้พระองค์ทรงส่งพระหรรษทานแห่งความรอดเหนือพระกายของพระองค์คือ พระ-ศาสนจักร

1408การฉลองศีลมหาสนิทมีองค์ประกอบต่อไปนี้เสมอคือ การประกาศพระวาจาของพระเจ้า การขอบ-พระคุณต่อพระเจ้าพระบิดาสำหรับคุณความดีทั้งปวงของพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการประทานพระบุตรของพระองค์ การเสกปังและเหล้าองุ่น และการเข้าไปมีส่วนร่วมในงานเลี้ยงทางพิธีกรรมโดยการรับพระกายและพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า องค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ตั้งขึ้นเป็นการถวายบูชาอันเดียวกัน

1409ศีลมหาสนิทเป็นการระลึกถึงปัสกาของพระคริสตเจ้า นั่นคือ ผลงานแห่งความรอดที่ทำสำเร็จสมบูรณ์โดยทางชีวิต การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า เป็นผลงานซึ่งทำให้เป็นปัจจุบันโดยกิจการทางพิธีกรรม

1410เป็นพระคริสตเจ้าเอง มหาปุโรหิตสูงสุดและถาวร แห่งพันธสัญญาใหม่ ผู้ถวายเครื่องบูชาทางศีล-มหาสนิทโดยทรงปฏิบัติศาสนบริการของพระสงฆ์   และยังเป็นพระคริสตเจ้าเองที่ประทับอยู่อย่างแท้จริงภายใต้รูปปรากฏปังและเหล้าองุ่น เป็นของถวายแห่งเครื่องบูชาศีลมหาสนิท

1411พระสงฆ์ที่ได้รับการบวชอย่างถูกต้องเท่านั้น สามารถเป็นประธานพิธีมิสซาและเสกปังและเหล้าองุ่นเพื่อให้กลายเป็นพระกายและพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า

1412เครื่องหมายสำคัญของศีลมหาสนิทนั้น คือปังที่ทำจากเมล็ดข้าว และเหล้าองุ่นซึ่งได้มีการวิงวอนขอพระพรของพระจิตเจ้าเหนือของถวายนี้ และพระสงฆ์เอ่ยถ้อยคำการเสกที่พระคริสตเจ้าได้ทรงกล่าวไว้ระหว่างอาหารค่ำมื้อสุดท้าย "นี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน... นี่เป็นถ้วยโลหิตของเรา..."

1413ปังและเหล้าองุ่นเปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าโดยการเสกศีล ภายใต้รูปปรากฏของปังและเหล้าองุ่นที่ได้รับการเสกนั้น พระคริสตเจ้าเองผู้ทรงชีวิตและทรงพระสิริประทับอยู่ในลักษณะที่แท้จริง ตัวจริงและเป็นสารัตถะ คือพระกายและพระโลหิต พร้อมกับพระวิญญาณและเทวภาพของพระองค์ (เทียบ สังคายนาแห่งเตรนท์ : DS 1640, 1651)

1414บูชามิสซาเป็นการชดเชยใช้โทษบาปของผู้ที่มีชีวิตอยู่และผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ในแง่เป็นเครื่องบูชา และเพื่อได้รับผลดีฝ่ายจิตหรือฝ่ายกายจากพระเป็นเจ้า

1415ใครต้องการรับพระคริสตเจ้าในศีลมหาสนิทต้องอยู่ในสถานภาพพระหรรษทาน ถ้าคนหนึ่งรู้ตัวว่าได้ทำบาปหนักต้องไม่ไปรับศีลมหาสนิท โดยปราศจากการได้รับยกบาปในศีลอภัยบาปก่อน

1416การมีชีวิตร่วมกับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้านั้น ทำให้ผู้รับเพิ่มความสัมพันธ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้า ทำให้ได้รับยกบาปเบาและรักษาเขาไว้จากการกระทำบาปหนัก  เนื่องจากว่า การรับศีลมหาสนิททำให้สายสัมพันธ์แห่งความรักระหว่างผู้ที่รับศีลกับพระคริสตเจ้าเข้มแข็งขึ้น การรับศีลนี้ทำให้เอกภาพของพระศาสนจักรเข้มแข็งขึ้นในฐานะเป็นพระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า

1417พระศาสนจักรแนะนำผู้มีความเชื่อให้รับศีลมหาสนิททุกครั้งที่มีส่วนร่วมพิธีบูชามิสซา มีกำหนดให้คริสตชนรับศีลมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้ง

1418เนื่องจากว่าพระคริสตเจ้าเองทรงประทับอยู่ในศีลมหาสนิทบนพระแท่น เราจำเป็นต้องให้ความเคารพพระองค์ด้วยการกราบนมัสการ การเฝ้าศีลมหาสนิทนั้น "เป็นข้อพิสูจน์แห่งความกตัญญู เป็นเครื่องหมายแห่งความรักและหน้าที่ของเราต่อพระคริสตเจ้า พระเจ้าของเรา" (เปาโล ที่ 6, MF 66)

1419เนื่องจากว่า พระคริสตเจ้าได้ทรงผ่านจากโลกนี้ไปหาพระบิดาเจ้า ในศีลมหาสนิทนั้นพระองค์ทรงประทานมัดจำแห่งพระสิริรุ่งโรจน์ในอนาคตกับพระองค์แก่เรา การมีส่วนร่วมกับเครื่องบูชาศักดิ์สิทธิ์นี้ก็ได้จารึกเราไว้กับดวงหทัยของพระองค์ ช่วยค้ำจุนพละกำลังเราตามทางแห่งการจาริกแสวงบุญของชีวิตนี้ ทำให้เราต้องการชีวิตนิรันดร์และรวมเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักร กับพระนางพรหมจารีมารีอาและกับนักบุญทั้งหลายในสวรรค์