หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. การประกอบพิธีมิสซา

มิสซาทุกสมัย

1345เรามีหลักฐานของนักบุญจัสตินมรณสักขี เกี่ยวกับลำดับของการถวายมิสซาตั้งแต่ศตวรรษที่สอง แนวทางเหล่านั้นยังคงเหมือนเดิมจนถึงทุกวันนี้ในทุกกลุ่มพิธีกรรมสำคัญๆ นักบุญจัสตินได้เขียนไว้ราวปี ค.ศ. 155 เพื่ออธิบายสิ่งที่บรรดาชาวคริสต์ทำอยู่ให้จักรพรรดิ์ อันโตนีโอ ปีโอ จักรพรรดิต่างศาสนาฟัง (138-161) ว่า

ในวันที่เรียกว่า "วันอาทิตย์" เราทุกคนผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองหรือในชนบทชุมนุมอยู่ด้วยกัน มีการอ่านบันทึกความจำของบรรดาอัครสาวกและข้อเขียนของประกาศก เท่าที่เวลาอำนวยเมื่ออ่านจบ ประธานในพิธีตักเตือนและเชื้อเชิญเราให้เลียนแบบอย่างที่งดงามเหล่านี้ต่อจากนั้น เราทุกคนก็ยืนขึ้นและอธิษฐาน เพื่อตนเอง... เพื่อคนอื่นทุกคนในทุกหนแห่งที่ได้พบ เพื่อให้เราสมควรได้เป็นพลเมืองที่ดี ด้วยชีวิตและกิจการ เป็นผู้ซื่อสัตย์ต่อพระบัญญัติ เพื่อที่จะได้รับความรอดนิรันดร

เมื่ออธิษฐานเสร็จ เราสรุปทักทายกันด้วยการแสดงความเป็นมิตรต่อกัน (exchange the kiss)

ต่อจากนั้นมีการนำขนมปัง น้ำและเหล้าองุ่นผสมกันไปให้ประธานพิธีของพี่น้อง

ประธานพิธีก็หยิบชูขึ้นกล่าวสรรเสริญและถวายเกียรติแด่พระบิดาแห่งจักรวาลในนามของพระบุตรและพระจิต และกล่าวขอบพระคุณ (ในภาษากรีกใช้คำ eucharistian) เพื่อทำให้ของถวายเหล่านี้เป็นที่เหมาะสม

เมื่อประธานอธิษฐานสรุปและได้กล่าวขอบพระคุณ ผู้ร่วมพิธีทั้งหมดตอบ "อาแมน"

ภายหลังจากที่ประธานได้กล่าวขอบพระคุณและผู้ร่วมพิธีตอบไปแล้ว สังฆานุกรก็แจกจ่ายปัง เหล้าองุ่น และน้ำที่ให้กับผู้ที่มาร่วมพิธี และนำไปให้แก่ผู้ที่ไม่มาร่วมพิธีด้วย (น.จัสติน Apol.1,65-67: PG 6,428-429)

1346พิธีมิสซาปฏิบัติกันตามโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีการรักษาไว้ตลอดระยะเวลาเป็นศตวรรษ จนถึงสมัยของเรา พิธีกรรมนั้นกำหนดไว้เป็นสองภาคหลักๆ ซึ่งมีรูปแบบเป็นหนึ่งเดียวกันมาแต่ดั้งเดิม คือ

* ภาควจนพิธีกรรม ประกอบด้วย บทอ่านจากพระคัมภีร์ การเทศน์และบทภาวนาเพื่อมวลชน

* ภาคบูชาขอบพระคุณ มีการถวายปังและเหล้าองุ่น บทภาวนาเสกศีลและการรับศีลมหาสนิท

วจนพิธีกรรมและพิธีกรรมขอบพระคุณตั้งขึ้นเป็น "กิจการเดียว" (พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ข้อ 56) โต๊ะที่เตรียมไว้ให้เราในการรับศีลมหาสนิท อันที่จริงก็เป็นโต๊ะฟังพระวาจาและการรับพระกายของพระคริสตเจ้า (เทียบ ลก.24:13-35)

1347นี่ไม่ใช่กระบวนการเดียวกันเหมือนการรับประทานปัสกาที่พระเยซูเจ้าผู้กลับคืนพระชนม-ชีพกับบรรดาสาวกของพระองค์ หรือขณะกำลังเดินทางกับพวกเขา พระองค์ทรงอธิบายพระคัมภีร์แก่พวกเขา แล้วได้นั่งโต๊ะอาหารกับเขา "ทรงหยิบปัง กล่าวอำนวยพระพร ทรงหักปังและยื่นให้เขา" (เทียบ ลก.24:13-25)