หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

มาตรา 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ศีลมหาสนิท

1322ศีลมหาสนิททำให้การเริ่มชีวิตคริสตชนสมบูรณ์ บรรดาผู้ซึ่งได้รับการยกระดับไปสู่ศักดิ์ศรีแห่งการเป็นสงฆ์โดยทางศีลล้างบาป และได้ปรับตัวเลียนแบบพระคริสตเจ้าอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยทางศีลกำลัง  เขาก็มีส่วนร่วมกับชุมชนทั้งมวลในเครื่องบูชาเดียวกันขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยทางศีลมหาสนิท

1323"ในการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย คืนที่มีผู้ทรยศพระองค์ พระผู้ไถ่ของเราทรงตั้งสักการ-บูชาพระกายและพระโลหิตของพระองค์ เป็นการสรรเสริญและขอบพระคุณ พระองค์ทรงกระทำเช่นนี้เพื่อให้การถวายบูชาบนกางเขนดำรงอยู่ตลอดไปทุกศตวรรษ จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาอีก  และเพื่อมอบอนุสรณ์การสิ้นพระชนม์  และการกลับคืน-พระชนมชีพของพระองค์ไว้แก่พระศาสนจักร เจ้าสาวที่รักยิ่งของพระองค์ อนุสรณ์นี้เป็นศีลแห่งความรัก เครื่องหมายแห่งเอกภาพ สายสัมพันธ์แห่งความรักเมตตากรุณา เป็นการเลี้ยงปัสกา ซึ่งคริสตชนรับพระคริสตเจ้าเป็นอาหาร จิตใจเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน และเป็นการรับรองว่าเราจะได้สิริโรจนาการในอนาคต" (พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ข้อ 47)