หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. ใครสามารถรับศีลศักดิ์สิทธิ์นี้?

 1306ผู้รับศีลล้างบาปทุกคนที่ยังไม่ได้รับศีลนี้สามารถและควรรับศีลกำลัง "ผู้มีความเชื่อต้องรับศีลนี้ในเวลาอันเหมาะสม" (กฎหมายพระศาสนจักร ข้อ 890) เพราะว่าศีลล้างบาป ศีลกำลังและศีลมหาสนิทก่อให้เกิดเอกภาพ ฆราวาสได้รับเชิญให้รับศีลกำลังนี้ในเวลาที่เหมาะสม ผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปอย่างเดียว โดยมิได้รับศีลกำลังและศีลมหาสนิท การรับศีลล้างบาปนั้นแม้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ แต่เป็นการเริ่มต้นชีวิตคริสตชนที่ยังไม่สมบูรณ์

1307เป็นเวลาหลายศตวรรษ ธรรมประเพณีลาตินได้กำหนด "อายุที่แยกแยะความดีความชั่วได้" (รู้ความ) ว่าเป็นจุดอ้างอิงที่จะรับศีลกำลัง อย่างไรก็ตาม เมื่ออยู่ในภัยถึงตาย  เด็กทารกต้องได้รับศีลกำลังแม้ยังไม่บรรลุถึงอายุที่จะรับ (เทียบ กฎหมายพระศาสนจักร ม.891,883 ข้อ 3)

1308แม้ว่าบางครั้งเราอาจจะเรียกศีลกำลังว่า "ศีลของความเป็นผู้ใหญ่แบบคริสตชน" เราต้องไม่สับสนระหว่างความเชื่อแบบผู้ใหญ่กับอายุของผู้ใหญ่ ที่เจริญเติบโตตามธรรมชาติ และอย่าลืมว่า พระหรรษทานของศีลล้างบาปนั้นเป็นพระหรรษทานแห่งการเลือกสรรที่ให้เปล่า และไม่ขึ้นอยู่กับผู้รับว่ามีความเหมาะสมจะรับหรือไม่ ซึ่งไม่มีความจำเป็นที่จะให้ "สัตยาบัน" (การรับรอง) เพื่อให้ได้ผล นักบุญโทมัสเตือนให้ระลึกว่า

อายุทางกายภาพไม่เป็นเงื่อนไขต่ออายุทางวิญญาณ แม้ว่า เขาอยู่ในวัยเด็กก็ตาม แต่ก็สามารถรับความสมบูรณ์ด้านชีวิตจิตได้ หนังสือปรีชาญาณกล่าวว่า "ชีวิตดีไม่ใช่อยู่ที่เดือนปีมาก หรือจำนวนปี" เด็กจำนวนมากได้ต่อสู้อย่างกล้าหาญ จนถึงหลั่งเลือดเพื่อพระคริสต-เจ้า โดยได้รับพละกำลังของพระจิตเจ้า (เทียบ ปชญ.4:8)

1309การเตรียมรับศีลกำลัง ควรมุ่งที่จะนำคริสตชนสู่ความผูกพันกับพระคริสตเจ้าให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นสู่ความคุ้นเคยที่มีชีวิตชีวากับพระจิตเจ้า กิจการของเขา พระพรและคำสั่งของเขา เพื่อสามารถรับผิดชอบด้านการแพร่ธรรมของชีวิตคริสตชนได้ดีขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ การสอนคำสอนเรื่องศีลกำลังควรพยายามปลุกเร้าให้เก็บความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของพระ-ศาสนจักรของพระเยซูคริสตเจ้า  ไม่ว่าจะเป็นพระศาสนจักรสากลหรือชุมชนวัด ความรับผิดชอบเฉพาะในการเตรียมผู้รับศีลกำลังตกอยู่กับชุมชนประเภทหลังนี้

1310เพื่อรับศีลกำลังคนนั้นต้องอยู่ในสถานะพระหรรษทาน    เป็นการเหมาะสมที่จะไปรับศีลอภัยบาปเพื่อชำระตนให้บริสุทธิ์เพื่อรับพระพรของพระจิตเจ้า  การอธิษฐานที่เข้มข้นยิ่งขึ้นต้องตระเตรียมไว้ด้วยความอ่อนน้อมและในสภาพที่เตรียมพร้อมสำหรับพละกำลังและพระพรของพระจิตเจ้า (เทียบ กจ.1:14)

1311เพื่อรับศีลกำลัง เป็นการสะดวกที่ผู้สมัครรับศีลหาความช่วยเหลือฝ่ายจิตจากพ่อหรือแม่ทูนหัวเหมือนอย่างศีลล้างบาป เพื่อเน้นเอกภาพของทั้งสองศีลนี้ จึงเป็นการเหมาะสมที่จะให้เป็นบุคคลคนเดียวกันที่เลือกไว้สำหรับเป็นพ่อแม่ทูนหัวศีลล้างบาป (เทียบ สมณกระทรวงโรมัน พิธีโปรดศีลกำลัง อารัมภบท ข้อ 5,6 กฎหมายพระศาสนจักร ม.893 ข้อ 1-2)