หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

 1275การเริ่มชีวิตคริสตชนประกอบด้วยศีลศักดิ์สิทธิ์สามประการด้วยกัน ได้แก่ ศีลล้างบาปซึ่งเป็นการเริ่มชีวิตใหม่ ศีลกำลังซึ่งเป็นศีลที่ให้พละกำลัง และศีลมหาสนิทซึ่งหล่อเลี้ยงสานุศิษย์ด้วยพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตในพระคริสตเจ้า

1276"จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทำพิธีล้างบาปแก่เขา เดชะพระนามพระบิดา   พระบุตร และพระจิต จงสอนให้ปฏิบัติตามคำสั่งทุกข้อที่เราให้แก่ท่าน" (มธ.28:19-20)

1277ศีลล้างบาปทำให้เกิดชีวิตใหม่ในพระคริสตเจ้า ศีลล้างบาปจำเป็นเพื่อความรอด ตามน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า เช่นเดียวกับที่เราเข้าในพระศาสนจักรนั้นเองโดยอาศัยศีลล้างบาป

1278พิธีสำคัญของศีลล้างบาปประกอบด้วยการจุ่มผู้สมัครลงไปในน้ำ หรือ เอาน้ำเทลงที่ศีรษะ ขณะเดียวกันผู้ประกอบพิธีประกาศภาวนาถึงพระตรีเอกภาพผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง นั่นคือ พระบิดา พระบุตรและพระจิต

1279ผลของศีลล้างบาปหรือพระหรรษทานแห่งศีลล้างบาปคือ การยกบาปกำเนิดและบาปส่วนตัวทุก-ประเภท เมื่อบังเกิดชีวิตใหม่นี้มนุษย์กลายเป็นบุตรบุญธรรมของพระบิดา สมาชิกของพระคริสตเจ้า พระวิหารของพระจิตเจ้า เพราะศีลนี้ ผู้รับศีลล้างบาปก็เป็นสมาชิกของพระศาสนจักร พระกายของพระคริสตเจ้า และมีส่วนร่วมสังฆภาพกับพระคริสตเจ้า

1280ศีลล้างบาปประทับตราฝ่ายจิตที่ลบล้างไม่ออกลงในวิญญาณ ซึ่งตรานั้นทำให้ผู้รับศีลล้างบาปได้รับการแต่งตั้งให้เข้าสู่การถวายเครื่องบูชาของศาสนาคริสต์ ศีลล้างบาปไม่สามารถรับซ้ำได้อีกอันเนื่องมาจากลักษณะที่พิมพ์ตรานั้นไว้แล้ว (เทียบ DS 1609,1624)

1281บรรดาผู้ตายอันเนื่องมาจากความเชื่อนั้น ผู้เตรียมรับศีลล้างบาปและมนุษย์ทุกคนซึ่งแสวงหาพระเจ้าด้วยความจริงใจ ภายใต้แรงกระตุ้นของพระหรรษทานโดยปราศจากการรู้จักพระศาสนจักร และมีความพยายามที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าก็ได้รับความรอดด้วยถ้าเขายังไม่ได้รับศีลล้างบาป (เทียบ พิธีกรรม ข้อ 16)

1282ตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม ได้จัดให้มีการโปรดศีลล้างบาปให้แก่ทารก ศีลล้างบาปนั้นยังจัดให้เด็กทารกรับ โดยที่เป็นพระหรรษทานและพระพรของพระเจ้าซึ่งไม่ยึดถือคุณความดีของมนุษย์ เด็กทารกได้รับศีล-ล้างบาปในความเชื่อของพระศาสนจักร การเข้าสู่ชีวิตคริสตชนนั้นนำไปสู่อิสรภาพที่แท้จริง

1283ในเวลาที่เด็กทารกสิ้นใจโดยปราศจากศีลล้างบาปนั้น    พิธีกรรมของพระศาสนจักรเชื้อเชิญเราให้ไว้วางใจในพระเมตตากรุณาของพระเจ้า และสวดอธิษฐานเพื่อความรอดของเขา

1284ในกรณีจำเป็น ใครก็ได้สามารถโปรดศีลล้างบาปโดยมีเงื่อนไขว่า มีความตั้งใจจะทำสิ่งที่พระ-ศาสนจักรทำ และเทน้ำลงบนศีรษะของผู้สมัครโดยกล่าวว่า "เราล้างบาปท่านในนามของพระบิดา พระบุตรและพระจิตเจ้า"