หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. ความจำเป็นของศีลล้างบาป

1257พระเยซูเจ้าทรงยืนยันว่า ศีลล้างบาปมีความจำเป็นเพื่อความรอด (เทียบ ยน.3:5) พระองค์ได้ทรงบัญชาสาวกของพระองค์ให้ประกาศพระวรสารแก่นานาชาติและโปรดศีลล้างบาปแก่เขา (เทียบ มธ.28:19-20) ศีลล้างบาปจำเป็นต่อความรอดสำหรับบรรดาผู้ได้รับการประกาศ พระวรสารและมีความเป็นไปได้ที่เขาจะขอรับศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ (เทียบ มก.16:16) พระศาสนจักรไม่รู้จักเครื่องมืออื่นนอกเหนือจากศีลล้างบาป ว่าเป็นประกันการเข้าสู่ความบรมสุขถาวร ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลที่พระศาสนจักรเอาใจใส่ ไม่ละเลยภารกิจที่ได้รับจากองค์พระผู้เป็น-เจ้า โดยทำให้ทุกคนเท่าที่เป็นไปได้สามารถรับศีลล้างบาป ทุกคนได้เกิดใหม่ "จากน้ำและพระจิตเจ้า" พระเจ้าได้ทรงเชื่อมโยงความรอดไว้กับศีลล้างบาป  อย่างไรก็ตาม ศีลศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ผูกมัดพระองค์เอง

1258พระศาสนจักรเชื่อมั่นคงเสมอมาว่า ผู้ที่ทนรับความตายอันเนื่องมาจากความเชื่อโดยมิได้รับศีลล้างบาป ก็ได้รับศีลล้างบาปโดยทางความตายของเขาเพื่อและพร้อมกับพระคริสต-เจ้า การรับศีลล้างบาปด้วยโลหิตนี้ก่อให้เกิดผลของศีลล้างบาป เสมือนเป็นความต้องการรับศีลล้างบาปด้วยโดยปราศจากการเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์

1259สำหรับผู้เตรียมรับศีลล้างบาปที่สิ้นใจก่อนรับศีลล้างบาป หากเขามีความต้องการที่ชัดแจ้งที่จะรับศีลล้างบาป รวมกับความสำนึกถึงบาปของตนและมีความรักเมตตาก็รับประกันความรอดซึ่งเขาไม่สามารถรับได้โดยทางศีลศักดิ์สิทธิ์

1260"พระคริสตเจ้าได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อมนุษย์ทุกคน และเพราะกระแสเรียกสุดท้ายของมนุษย์มีแต่ประการเดียวอย่างแท้จริง คือ มาจากพระเป็นเจ้า  ดังนั้น เราต้องถือว่าพระจิตโปรดให้มนุษย์ทุกคนมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในธรรมล้ำลึกปัสกา โดยวิธีใดวิธีหนึ่งที่พระเป็นเจ้าทรงทราบ" (พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 22)มนุษย์ทุกคนซึ่งแสวงหาความจริงและกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าตามที่รู้จัก แม้ว่าไม่รู้จักพระวรสารของพระคริสต-เจ้าและพระศาสนจักรก็สามารถได้รับความรอด เป็นการถูกต้องที่จะถือว่าบุคคลเช่นนั้นคงจะต้องการรับศีลล้างบาปอย่างชัดเจน   ถ้าพวกเขาได้รู้ว่าการรับศีลล้างบาปเป็นสิ่งจำเป็น

1261สำหรับเด็กที่สิ้นใจไปโดยไม่ได้รับศีลล้างบาปนั้น พระศาสนจักรมอบไว้กับพระเมตตากรุณาของพระเจ้าอย่างที่ทำในพิธีปลงศพ  อันที่จริง พระเมตตากรุณาที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซึ่งทรงพระประสงค์ให้มนุษย์ทุกคนเอาตัวรอด (เทียบ 1ทธ.2:4)   และความอ่อนโยนของพระเยซูเจ้าต่อทารกที่พระองค์กล่าวว่า "ปล่อยให้เด็กเล็กๆ มาหาเราเถิด อย่าห้ามเลย" (มก.10:14) เราเห็นพ้องที่จะไว้วางใจว่ามีหนทางแห่งความรอดสำหรับเด็กๆที่สิ้นใจโดยปราศจากศีลล้างบาป ดังนั้น คำเชื้อเชิญของพระศาสนจักรที่จะไม่ขัดขวางให้เด็กๆ มาหาพระคริสตเจ้าโดยทางพระพรของศีลล้างบาปอันศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นสิ่งที่พระศาสนจักรกระทำต่อไปโดยไม่ลดละ