หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

ตอนที่สอง
ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7  ประการของพระศาสนจักร

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1210ศีลศักดิ์สิทธิ์ของธรรมบัญญัติใหม่ที่พระคริสตเจ้าทรงตั้งขึ้นมีเจ็ดประการ คือ ศีลล้างบาป ศีลกำลัง ศีลมหาสนิท ศีลอภัยบาป ศีลเจิมคนไข้ ศีลบรรพชาและศีลสมรส ศีลศักดิ์สิทธิ์เจ็ดประการมีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกขั้นตอนและทุกช่วงที่สำคัญของชีวิตคริสตชน    (เทียบ น.โทมัส อไควนัส STh III 65,1) ชีวิตความเชื่อของคริสตชนเกิดมาและเจริญงอกงาม ได้รับการรักษาเยียวยาและพระพรของภารกิจอันเนื่องมาจากศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ มีความคล้ายคลึงกันระหว่างขั้นตอนต่างๆ ของชีวิตตามธรรมชาติและชีวิตฝ่ายจิต

1211ในบทแรกจะกล่าวถึงศีลศักดิ์สิทธิ์สามประการแห่งการเริ่มชีวิตคริสตชน  ต่อมาบทที่สองก็เสนอศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการรักษาให้หาย ท้ายสุด บทที่สามเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ให้บริการความเป็นหนึ่งเดียวและพันธกิจของสัตบุรุษ การเรียงลำดับนี้ไม่ใช่เป็นวิธีเดียวที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ขออนุญาตให้พิจารณาว่า ศีลศักดิ์สิทธิ์นั้นตั้งขึ้นเป็นโครงสร้างของร่างกายที่เป็นระบบ ซึ่งศีลศักดิ์สิทธิ์แต่ละประการมีบทบาทที่สำคัญ ในโครงสร้างเป็นระบบนี้ ศีลมหาสนิทจัดเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ที่มีลักษณะหนึ่งเดียวในแง่เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งศีล-ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย "ศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ นั้น ทุกศีลมุ่งไปสู่ศีลมหาสนิทเสมือนจุดหมาย-ปลายทาง" (น.โทมัส อไควนัส STh III65,3)