หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

 บทที่ 1ธรรมล้ำลึกปัสกา ในยุคพระศาสนจักร

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


มาตรา 1 พิธีกรรม - งานของพระตรีเอกภาพ

1. พระบิดา : ที่มา และจุดมุ่งหมายของพิธีกรรม

1077"ขอถวายพระพรแด่พระเจ้า พระบิดาของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา    พระองค์ทรงอวยพระพรแก่เราโดยประทานพระพรนานาประการของพระจิตเจ้าจากสวรรค์เดชะพระคริสตเจ้า พระเจ้าทรงเลือกสรรเราในพระคริสตเจ้าแล้วตั้งแต่ก่อนเนรมิตสร้างโลก เพื่อให้เราศักดิ์สิทธิ์และปราศจากมลทินเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ด้วยความรัก  พระเจ้าทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วที่จะให้เราเป็นบุตรบุญธรรมเดชะพระเยซูคริสตเจ้า ตามพระประสงค์ที่ทรงพอพระทัย เพื่อสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระหรรษทานของพระองค์ ซึ่งโปรดประทานให้เราในพระบุตรผู้ทรงเป็นที่รัก" (อฟ.1:3-6)

1078การอวยพรนั้นเป็นกิจการของพระเจ้าซึ่งประทานชีวิต และพระบิดาทรงเป็นท่อธารนั้น  การอวยพรของพระองค์นั้นเป็นทั้งถ้อยคำและพระพรด้วยกัน คำ "การอวยพร" นี้ เมื่อมนุษย์นำมาใช้จึงหมายถึงการนมัสการและมอบถวายตนแด่พระผู้สร้างด้วยการขอบพระ-คุณ

1079งานทั้งมวลของพระเจ้าตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงสิ้นยุคเป็นการอวยพร  จากบทกวีในพิธีกรรมของการสร้างสรรค์ครั้งแรกจนถึงบทเพลงสดุดีของกรุงเยรูซาเล็ม  ผู้ประพันธ์ที่ได้รับการดลใจประกาศแผนการแห่งความรอด เสมือนเป็นการอวยพรของพระเจ้าโดยกว้าง

1080ตั้งแต่แรก พระเจ้าได้อวยพรสิ่งมีชีวิตทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งชายและหญิง พันธ-สัญญากับโนอาห์ และสิ่งมีชีวิตทั้งปวงได้ฟื้นฟูพระพรให้อุดมสมบูรณ์ แม้ว่าบาปของมนุษย์นั้นเป็นสาเหตุให้แผ่นดินถูกสาปแช่ง แต่โดยอาศัยอับราฮัม พระพรของพระเจ้าได้เข้ามาในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ซึ่งกำลังมุ่งไปหาความตายให้กลับหันไปสู่ชีวิต สู่ที่มาของมัน ด้วยความเชื่อของ "บิดาแห่งความเชื่อ" ผู้อ้าแขนรับพระพรนั้น ประวัติศาสตร์แห่งความรอดจึงเริ่มขึ้น

1081พรของพระเจ้านั้นประจักษ์อยู่ในเหตุการณ์อันน่าพิศวงและเหตุการณ์แห่งความรอด กล่าวคือ การให้กำเนิดอิสอัค การหนีจากอียิปต์ (ปัสกาและการอพยพ) พระพรของแผ่นดินพระสัญญา การเลือกสรรดาวิด การประทับอยู่ของพระเจ้าในพระวิหาร การเนรเทศและการกลับมาของ "ชนกลุ่มน้อย" ธรรมบัญญัติ บรรดาประกาศก และบทเพลงสดุดีในพิธีกรรมของประชากรผู้ได้รับการเลือกสรร  ทำให้ระลึกถึงการอวยพรเหล่านี้ของพระเจ้า และในเวลาเดียวกันก็ตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านั้นด้วยการสรรเสริญและขอบพระคุณ

1082พิธีกรรมของพระศาสนจักรได้เผยแสดงและสื่อสารการอวยพรของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม พระบิดาได้รับการยอมรับและกราบเคารพเสมือนเป็นที่มาและจุดหมายปลายทางของการอำนวยพระพรแห่งการสร้างสรรค์และความรอดทั้งปวง พระองค์ทรงประทานพระพรของพระองค์แก่เราโดยพระวจนาตถ์ผู้ทรงรับเอากาย สิ้นพระชนม์และกลับเป็นขึ้นมาเพื่อเรา โดยทางพระวจนาตถ์ พระองค์ทรงประทานพรทุกประการคือพระจิตเจ้าลงในใจเรา

1083มิติสองด้านของพิธีกรรมคริสตชน  ในฐานะที่เป็นการตอบสนองแห่งความเชื่อและความรักต่อพระพรฝ่ายจิตซึ่งพระบิดาเจ้าทรงประทานแก่เราเป็นเรื่องชัดเจน ด้านหนึ่ง พระศาสนจักรที่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระผู้เป็นเจ้า และ "ในพระจิตเจ้า" (ลก.10:21) ถวายพรพระบิดาเจ้าสำหรับ "ของประทานของพระองค์ที่อยู่เหนือคำบรรยายทั้งปวง"   (2คร.9:15) ด้วยการนมัสการ สรรเสริญ ขอบพระคุณ อีกด้านหนึ่ง จนกระทั่งแผนการของพระเจ้าสำเร็จสมบูรณ์ พระศาสนจักรไม่หยุดยั้งที่จะเสนอของถวายของตนและอ้อนวอนให้ส่งพระจิตเจ้ามาเหนือเครื่องบูชา เหนือตนเอง และเหนือผู้มีความเชื่อและโลกทั้งมวล เพื่อว่าโดยอาศัยการมีส่วนร่วมในการสิ้นพระชนม์และการคืนพระชนมชีพของพระคริสต-เจ้าผู้เป็นสงฆ์ และโดยอาศัยอำนาจของพระจิตเจ้า การอวยพระพรนี้จะนำผลแห่งชีวิต "เพื่อสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระหรรษทานของพระองค์" (อฟ.1:6)