หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

ตอนที่ 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ระบบของศีลศักดิ์สิทธิ์

1076ในวันสมโภชพระจิตเจ้า พระศาสนจักรได้ถูกสถาปนาขึ้นบนโลก  โดยการเสด็จมาของพระจิตเจ้า (เทียบ พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ข้อ 6; พระศาสนจักร ข้อ 2) พรแห่งพระจิตเจ้านั้นเบิกยุคใหม่ใน "การแจกจ่ายธรรมล้ำลึก" พระคริสตเจ้าทรงสำแดงประจักษ์ยุคของพระศาสนจักร ว่าทรงประทับอยู่และสื่อสารงานแห่งความรอดโดยอาศัยพิธีกรรมของพระศาสนจักร "จน-กว่าพระองค์จะเสด็จมา" (1คร.11:26) ในยุคพระศาสนจักรนี้ พระคริสตเจ้าทรงดำรงชีวิตและปฏิบัติการเวลานี้ในพระศาสนจักรของพระองค์และพร้อมกับพระศาสนจักรในวิธีใหม่ที่เหมาะสมกับยุคใหม่นี้ พระองค์ทรงปฏิบัติการโดยอาศัย "ศีลศักดิ์สิทธิ์" ในสิ่งที่ธรรม-ประเพณีทั้งตะวันออกและตะวันตกเรียกว่า "แผนการของศีลศักดิ์สิทธิ์" นี้เป็นการสื่อ-สาร (หรือการแจกจ่าย) ผลของธรรมล้ำลึกปัสกาของพระคริสตเจ้าในการฉลองพิธีกรรมศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร

ดังนั้น  จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้ความกระจ่างการแจกจ่ายทางศีลศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นสิ่งแรก (บทที่หนึ่ง) ธรรมชาติและแง่มุมสำคัญต่างๆ ของการฉลองทางพิธีกรรม จะปรากฏมาในลักษณะเช่นนั้นอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น (บทที่สอง)