หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การสอนคำสอนและพิธีกรรม

1074"พิธีกรรมอันเป็นยอดสูงสุดที่กิจกรรมของพระศาสนจักรมุ่งไปถึง ในเวลาเดียวกัน พิธีกรรมเป็นบ่อเกิดที่ฤทธิ์กำลังทั้งหมดของพระศาสนจักรหลั่งไหลออกมา" (พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ข้อ 10)   ดังนั้น พิธีกรรมจึงเป็นสถานที่พิเศษของการสอนคำสอนประชากรของพระเจ้า "การสอนคำสอนมีความเกี่ยวกันอย่างแน่นแฟ้นกับพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ เพราะอาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะศีลมหาสนิท พระเยซูคริสต์ได้ทรงปฏิรูปมนุษย์ให้สำเร็จ-บริบูรณ์" (การสอนคำสอนในยุคปัจจุบัน ข้อ 23)

1075คำสอนด้านพิธีกรรมนำประชาชนให้รู้จักธรรมล้ำลึกของพระคริสต์ ด้วยการปฏิบัติจากสิ่งที่แลเห็นได้ไปสู่สิ่งที่แลไม่เห็น จากเครื่องหมายไปสู่สิ่งที่สำคัญ จากศีลศักดิ์สิทธิ์ไปสู่ธรรมล้ำลึก การสอนคำสอนเช่นนั้นมุ่งถึงหลักคำสอนในท้องถิ่นหรือระดับภูมิภาค       คำสอนนี้ต้องการให้พระศาสนจักรทั้งมวลนำไปปฏิบัติ พระศาสนจักรที่มีความแตกต่างกันด้านพิธีและวัฒนธรรม จะเสนอสิ่งซึ่งเป็นพื้นฐานและร่วมกันทั้งพระศาสนจักรโดยพิจารณาพิธีกรรมเสมือนธรรมล้ำลึกและเป็นการเฉลิมฉลอง (ภาคแรก) ต่อจากนั้น เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์เจ็ดประการและสิ่งคล้ายศีล (ภาคสอง)