หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พิธีกรรมเสมือนบ่อเกิดแห่งชีวิต

1071พิธีกรรม นอกจากเป็นผลงานของพระคริสตเจ้าแล้ว ยังเป็นกิจการของพระศาสนจักรด้วย พิธีกรรมเป็นจริงและสำแดงประจักษ์เสมือนเป็นเครื่องหมายที่แลเห็นได้ของการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ ผ่านทางพระเยซูเจ้าผู้เป็นคนกลาง เรียกร้องให้ "สัตบุรุษร่วมพิธีกรรมโดยรู้ดีว่าตัวกำลังทำสิ่งใด คือกำลังร่วมจารีตด้วยกิจกรรมของตนเองจริงๆ และได้รับผลอย่างอุดมจากพิธีกรรมนั้น" (พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ข้อ 11)

1072"กิจกรรมทั้งหมดของพระศาสนจักรมิใช่มีเพียงแต่พิธีกรรมเท่านั้น" (พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ข้อ 9) พิธีกรรมต้องนำหน้าโดยการประกาศพระวรสาร ความเชื่อและการกลับใจ ต่อจากนั้น จึงจะบังเกิดผลในชีวิตของสัตบุรุษผู้มีความความเชื่อ ชีวิตใหม่ในพระจิตเจ้า รวมทั้งภารกิจของพระศาสนจักรและการรับใช้เพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว