หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

1207เป็นโอกาสให้การฉลองพิธีกรรมมุ่งที่จะแสดงออกในวัฒนธรรมของประชาชน ซึ่งพระศาสนจักรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งโดยไม่ได้อยู่ใต้วัฒนธรรมนั้น อีกด้านหนึ่ง พิธีกรรมเองให้กำเนิดและก่อตั้งวัฒนธรรม

1208ธรรมประเพณีทางพิธีกรรมที่แตกต่างกัน หรือพิธีที่เป็นที่ยอมรับตามกฎหมายนั้นสำแดงประจักษ์ความเป็นสากลของพระศาสนจักรในแง่ให้ความหมาย และสื่อสารธรรมล้ำลึกเดียวกันของพระคริสต-เจ้า

1209เกณฑ์ซึ่งให้ประกันความเป็นหนึ่งเดียวในความหลากหลายของธรรมประเพณีทางพิธีกรรมคือความสัตย์ซื่อต่อธรรมประเพณีที่สืบต่อจากอัครธรรมทูต ได้แก่ ชีวิตร่วมกันในความเชื่อและในศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับจากอัครธรรมทูต ชีวิตร่วมกันซึ่งมีความหมายและได้รับการประกันอันสืบเนื่องต่อกันมาจากอัครธรรมทูต