หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

1131ศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องหมายทรงประสิทธิภาพของพระหรรษทาน ที่พระคริสตเจ้าทรงตั้งขึ้นและได้มอบแก่พระศาสนจักร ซึ่งโดยทางศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ พระศาสนจักรก็ได้รับชีวิตพระ จารีตที่แลเห็นได้ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของศีลศักดิ์สิทธิ์ แสดงและทำให้พระหรรษทานนั้นเป็นปัจจุบัน ศีลศักดิ์สิทธิ์ก่อให้เกิดผลในบรรดาผู้ซึ่งรับไว้โดยมีท่าทีที่เหมาะสม

1132พระศาสนจักรประกอบพิธีกรรมศีลศักดิ์สิทธิ์ ในฐานะที่เป็นประชาสมณะ เพราะทุกคนเป็นสงฆ์โดยทางศีลล้างบาป และบางคนเป็นสงฆ์โดยการรับศีลบรรพชา

1133พระจิตเจ้าทรงเตรียมสัตบุรุษให้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ด้วยพระวาจาของพระเจ้า และด้วยความเชื่อซึ่งทำให้ใจของสัตบุรุษยินดีตอบรับพระวาจานั้น ดังนั้น ศีลศักดิ์สิทธิ์ส่งเสริมความเชื่อและแสดงให้เห็น

1134ผลของศีลศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตเป็นผลทั้งส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับพระศาสนจักร ด้านหนึ่ง ผลนั้นคือ การดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าในพระเยซูคริสตเจ้า อีกด้านหนึ่ง ผลของศีลศักดิ์สิทธิ์ก็คือความเจริญงอกงามในความรักและในภารกิจของการเป็นประจักษ์พยาน