หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. ศีลศักดิ์สิทธิ์นำเราสู่ชีวิตนิรันดร์

1130พระศาสนจักรฉลองธรรมล้ำลึกขององค์พระผู้เป็นเจ้า "จนกว่าพระองค์จะเสด็จมา เพื่อว่าพระเจ้าจะได้ทรงเป็นทุกสิ่งในทุกคน" (1คร.11:26;15:28) ตั้งแต่สมัยอัครสาวก มีการนำพิธีกรรมทำให้คริสตชนเดินไปสู่จุดมุ่งหมาย เดชะการคร่ำครวญของพระจิตผู้อาศัยในพระศาสนจักรผู้ร้องว่า "มารานาธา" (ข้าแต่พระเจ้าโปรดเสด็จมา - 1คร.16:22)  พิธีกรรมจึงทำให้เราร่วมกับความปรารถนาของพระเยซูเจ้าที่ว่า "เราปรารถนาอย่างยิ่งที่จะกินปัสกาครั้งนี้ร่วมกับท่าน... จนกว่าปัสกานี้จะเป็นความจริงในพระอาณาจักรของพระเจ้า" (ลก.22:15-16) ในศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ของพระคริสตเจ้า พระศาสนจักรได้รับประกันที่จะได้รับมรดกแล้ว และมีส่วนในชีวิตนิรันดร ในขณะที่เรา "กำลังรอคอยการสำแดงพระองค์ในพระสิริ-รุ่งโรจน์ของพระคริสตเยซู พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และพระผู้ไถ่ของเรา อันเป็นความสุขที่เราหวังไว้"(ทต.2:13) "พระจิตและเจ้าสาวกล่าวว่า มาเถิด...ขอเชิญเสด็จมาพระเยซูคริสตเจ้า" (วว.22:17,20)

นักบุญโทมัส  สรุปมิติแตกต่างกันของเครื่องหมายศีลศักดิ์สิทธิ์ดังนี้   "ศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องหมายที่รำลึกถึงอดีต นั่นคือ พระมหาทรมานขององค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นเครื่องหมายพิสูจน์ผลที่ผลิตขึ้นมาจากพระมหาทรมานของพระองค์ในตัวเรา นั่นคือ พระหรรษทาน และเป็นสิ่งที่พระทรมานแสดงเครื่องหมายล่วงหน้าถึงพระสิริในอนาคตสำหรับเรา"